راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان (2021-2001) مبتنی بر واقع‌گرایی تهاجمی جان‌ مرشایمر

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 153-180

10.27834743/ASS.2206.1104

علی اکبرپور آلمه جوقی؛ محمدرضا صالحی وثیق؛ محمدباقر مکرمی پور


سیاست خارجی دولت بایدن در قبال چین با تمرکز بر مسئله تایوان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 11-36

احمد زارعان؛ رضا دعاگوی روزبهانی


نظریه افول آمریکا از نگاه آیت الله خامنه ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 25-41

10.27834743/ASS.2108.1023

سید مهدی سید محسنی باغسنگانی


تأثیر ساختار نومحافظه‌کاری بر مسلمانان آمریکا و اسلام‌هراسی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-62

10.27834743/ASS.2018.1012

محسن اسلامی؛ محمد داوند؛ محمد کرمپوری


بررسی دیپلماسی فرهنگی چین در برابر آمریکای در حال افول

دوره 3، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 37-56

حامد وفایی؛ مهدی ذوالفقاری؛ حمید احمدی نژاد


لایه‌بندی اخراج آمریکا از خلیج فارس

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 41-61

10.27834743/ASS.2018.1006

محمدصادق کوشکی؛ فرشته میرحسینی