راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان (2021-2001) مبتنی بر واقع‌گرایی تهاجمی جان‌ مرشایمر

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 153-180

10.27834743/ASS.2206.1104

علی اکبرپور آلمه جوقی؛ محمدرضا صالحی وثیق؛ محمدباقر مکرمی پور


نظریه افول آمریکا از نگاه آیت الله خامنه ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 25-41

10.27834743/ASS.2108.1023

سید مهدی سید محسنی باغسنگانی


تأثیر ساختار نومحافظه‌کاری بر مسلمانان آمریکا و اسلام‌هراسی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-62

10.27834743/ASS.2018.1012

محسن اسلامی؛ محمد داوند؛ محمد کرمپوری


لایه‌بندی اخراج آمریکا از خلیج فارس

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 41-61

10.27834743/ASS.2018.1006

محمدصادق کوشکی؛ فرشته میرحسینی


ایالات متحده؛ جایگاه و قدرت هژمون

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 63-91

10.27834743/ASS.2018.1026

سید محسن میرحسینی؛ امیررضا امامی؛ فاطمه زارع


افول قدرت نرم آمریکا؛ دیدگاه‌ها و زمینه‌ها

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 63-88

10.27834743/ASS.2018.1015

غلامرضا جمشیدیها؛ سیدمحمدجواد قربی