داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
حسین آجورلو استادیار مدعو دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مدیر گروه غرب آسیا و شمال آفریقای مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
حمید احمدی نژاد مدرس و پژوهشگر پسادکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
امید آسیابان دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تهران
محسن اسلامی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
سارا امامقلی استاد (تمام) گروه اقتصاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی امینی استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهرکرد
مهدی امینیان دکتری جامعه شناسی سیاسی و پژوهشگر مرکز مطالعات آمریکا دانشگاه جامع امام حسین (ع)
احمد امین فرد دکتری مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه علمی کاربردی تهران
مهدی انصاری دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل
جلیل بیات دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاه
رحیم بایزیدی مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی و دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
علی باقری دولت آبادی دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
جمال بیگی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
عطا اله بیگدلی استادیار حقوق، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
یحیی بوذری نژاد دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
شهره پیرانی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد
محمد پورکیانی دکترای سیاستگذاری فرهنگی و پژوهشگر پژوهشکده شهید صدر (ره)
عباس تاجیک دکترای علوم سیاسی ، دانشگاه تهران
هادی تاجیک دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علی تدین راد استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز
هرمز جعفری دکترای روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
غلامرضا جمشیدیها استاد (تمام) گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
مهدی جوکار دکتری مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه تهران
رحمان حریری استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه رازی
مهرداد حلال خور دکترای مطالعات آمریکا شمالی دانشگاه تهران، استاد مدعو مرکز مطالعات آمریکا
سمیه حمیدی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
علی حمزه پور استادیار روابط بین الملل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
مریم خالقی نژاد فارغ التحصیل/ دکتری تخصصی علوم سیاسی
زهره نصرت خوارزمی استادیار گروه مطالعات آمریکا، دانشگاه تهران
حمید دهقانیان دکتری جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات آمریکا دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علیرضا رحیمی استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
افسانه رشاد دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه
معصومه رشاد استادیارگروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
دانیال رضاپور استادیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان
محسن رضائی صدرآبادی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
رشید رکابیان عضوهیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایت الله بروجردی
محمدعلی رنجبر دکترای علوم سیاسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
غفار زارعی استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی
احمد زارعان استادیار مرکز مطالعات منطقه‌ای دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مهدی زیبائی استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سید هادی زرقانی عضو هیات علمی گروه جغرافیا . دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی سید محسنی باغسنگانی دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران
علی سروش استادیار مرکز مطالعات آمریکا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
روح الامین سعیدی استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)
علی سعیدی استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم
عبدالمجید سیفی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)
رضا سلیمانی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
فاطمه سلیمانی پورلک استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس
فاطمه شایان استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان
مهدی شاپوری هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
محمدعلی شاکری دکترای فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)
شهروز شریعتی دانشیار/ گروه علوم سیاسی/ دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی شیرودی دانشیار گروه علوم سیاسی، مرکز پژوهشی تمدن اسلامی
مجتبی صمدی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
مریم صنیع اجلال استادیار گروه سیاست علوم و تحقیقات؛ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رهبر طالعی حور دانشیار روابط بین الملل دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم طاهری استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه یزد
اکبر طلابکی طرقی استادیار گروه حقوق عمومی و حقوق بشر، دانشگاه تهران
رضا عابدی گناباد دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد و مدرس دانشگاه
مجید عباسی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
حسن عباسی متقیان
محمد عبداله پور چناری استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه باهنر کرمان
حبیب عشایری دکتری اندیشه سیاسی و مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
محمد رحیم عیوضی استاد (تمام) گروه علوم سیاسی دنشگاه شاهد
زاهد غفاری هشجین استاد (تمام)، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد
طهمورث غلامی دکترای تخصصی علوم سیاسی
حمیدرضا غلامزاده دکترای مطالعات آمریکا شمالی، دانشگاه تهران و مدیر اندیشکده خانه دیپلماسی
رضا فرخ نژاد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سیروس فیضی استادیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران
مصطفی قادری استادیار جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
روح الله قادری کنگاورری دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
عبدالحمید قلی زاده دکترای روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدجواد قهرمانی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری
عبدالمحمد کاشیان دانشیار گروه اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
احسان کاظمی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی کرمی دکترای مطالعات اروپای دانشگاه تهران
مصطفی کرمی دکترای تخصصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل
محسن کشوریان آزاد استادیار مدعو گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
محمد صادق کوشکی استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
طیبه محمدی کیا استادیار پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسن محمدمیرزائی دانشجوی دکتری علوم سیاسی و مدیر اندیشکده مطالعات جهان اسلام دانشگاه جامع امام حسین (ع)
عبداله مرادی استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه عالی دفاع ملی
سید محسن میرحسینی دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه یزد
آناهیتا معتضد راد استادیار عوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.
ابراهیم معراجی استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
حسین معین آبادی بیدگلی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا مقیسه دکترای مدیریت آینده ‏پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی، مسئول مرکز آینده پژوهی بین الملل دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پیمان نمامیان استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک
امین نواختی مقدم دانشیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی نورایی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ره)
الهه نوری غلامی زاده استادیار گروه مطالعات آمریکا، دانشگاه تهران
محمد جواد نوروزی استاد (تمام) گروه علوم سیاسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رسول یوسفی استادیار گروه مطالعات امنیت ملی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حامد وفایی استادیار گروه مطالعات چین، دانشگاه تهران