درباره نشریه

نام مجله به زبان فارسی: مطالعات راهبردی آمریکا

نام مجله به زبان انگیسی: American Strategic Studies

زبان مجله: فارسی

ترتیب انتشار: فصلنامه ■

گستره انتشار: سراسری ■

نشانی دفتر مجله: اتوبان بابایی- دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) موقعیت مرکزی- پژوهشکده شهید صدر

تلفن: 76702510-021         نمابر: 76702465-021

آدرس پایگاه اینترنتی: Asr.ihu.ac.ir  

پست الکترونیک: Asr@ihu.ac.ir

 

تبصره: هرگونه تغییر در نام، ترتیب انتشار، مدیرمسئول و سردبیر مجله صرفاً با اطلاع و تصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه امکان پذیر می باشد.