ارزیابی مؤلفه‌های کلیدی قدرت اقتصادی داخلی و بین‌المللی آمریکا و تغییرات آن طی سال‌های (2020-1970)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در حالی که بسیاری از اندیشمندان معاصر، با تکیه بر شواهد میدانی و اسنادی،‌ افول قدرت اقتصادی آمریکا را امری تحقق یافته می‌دانند، برخی دیگر آن را انکار کرده و یا اینکه آن را نوعی بزرگ‌نمایی و ساده‌انگاری تلقی کرده‌اند. تکثر آراء و دیدگاه‌های معارض در خصوص روند قدرت اقتصادی آمریکا سبب شده است که یک بررسی جامع در خصوص مؤلفه‌های کلیدی قدرت اقتصادی داخلی و بین‌المللی آمریکا و ارزیابی آن در طول زمان لازم آید. پژوهش حاضر ضمن ارزیابی و شناسایی مؤلفه‌های کلیدی قدرت اقتصادی آمریکا، به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا قدرت اقتصادی آمریکا در 50 سال منتهی به 2020 دچار افول شده است؟ روش مورد استفاده برای شناسایی مولفه‌های قدرت اقتصادی، تحلیل محتوا و روش ارزیابی تحولات آن در طول زمان تحلیل آماری است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی یک مفهوم چندبعدی است که شامل مؤلفه‌های متعددی می‌شود و در این میان تمایز میان قدرت نسبی و قدرت مطلق امری ضروری است. نتایج تحلیل آماری دلالت بر شواهد جدی و مبرهن بر افول قدرت نسبی آمریکا در سطح ملی و بین‌الملل دارد، اما قدرت مطلق آمریکا تابعی از درجه اهمیت و اوزان اختصاص یافته به‌متغیرهایی است که برای سنجش قدرت اقتصادی به‌کار می‌روند. بر این اساس هر چند قدرت نسبی آمریکا با افول شدیدی مواجه شده است، اما هنوز اقتصاد آمریکا یکی از اقتصادهای پیشرو و قدرتمند جهانی است که به‌دلیل مخاطره‌هایی از جمله نابرابری‌های اقتصادی، بحران‌های پی‌درپی و ورود رقبای جدید در عرصه جهانی به‌سرعت در معرض افول است.

کلیدواژه‌ها


درخشان، مسعود. (1387 الف). نظام‌‌های اقتصادی. قم: موسسه فرهنگی فجر ولایت.
درخشان، مسعود. (1387 ب). ماهیت و علل بحران 2008 و آثار آن بر اقتصاد ایران. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجلس تشخیص مصلحت نظام.
دنیای اقتصاد. (1392). بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷. شماره 3023.
رومر، دیوید. (1396). اقتصاد کلان (ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری). تهران: انتشارات نور علم.
ساروخانی، باقر. (1383). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد یکم). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سیف، الله مراد. (1389). برآورد راهبردی قدرت اقتصادی امریکا. فصلنامه آفاق امنیت، 3(8)، 75-47.
صادقی فسایی، سهیلا و عرفان‌منش، ایمان. (1394). مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ موردمطالعه: تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، 8(29)، 91-61.
کاشیان، عبدالمحمد. (۱۳۹۷). رویکرد تحلیلی-ریاضی به مسئله حباب‌های اقتصادی و نقش آن در طراحی سیستم‌های هشداردهنده بحران‌های اقتصادی، همایش بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش‌بنیان. مشهد: موسسه تعاونی دانش‌بنیان کمرآوش.
کاشیان، عبدالمحمد. (1400 الف). تحلیلی بر ماهیت احتضار سرمایه‌داری و افول قدرت اقتصادی آمریکا. فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، شماره 1، 49-31.
کاشیان، عبدالمحمد. (1400 ب). چین و نقش آن در افول قدرت اقتصادی آمریکا. فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، شماره 3، 84-67.
کاشیان، عبدالمحمد و احمدزاده، ایمان. (1398). نظریه زیربنا- روبنا خاستگاه، اهمیت و بررسی ریشه خلأ نظریه‌پردازی در میان پیشگامان اقتصاد اسلامی (با تأکید بر آراء شهید صدر و شهید مطهری). فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 119، 116-78.
مصطفی‌پور، منوچهر. (1390). نقش نظام سرمایه‌داری در ایجاد بحران‌های اقتصادی و مالی. مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 5 و 6، 96-85.
نمازی، حسین. (1389). نظام‌های اقتصادی. تهران: شرکت سهامی انتظار.
یوسفی، جعفر. (1387). بررسی تطبیقی قدرت نرم در گفتمان اسلامی و لیبرال دموکراسی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده مطالعات بسیج.
Altman, R. (2009). The Great Crash, 2008: A Geopolitical Setback for the West, Foreign Affairs,Ascendancy. The Weekly Standard, 15(5), 1-30.
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2009-01-01/great-crash-2008
Babones, S. (2011). The Middling Kingdom: The Hype and the Reality of China’s Rise. Foreign Affairs, 90(5), 79-88.
Bailey, K. D. (1994). Methods of Social Research. New York: The Free Press.
Mogalakwe, M. (2006). The Use of Documentary Research Methods in Social Research. African Sociological Review, Vol. 10, 221-230.
Baily, Roy. E. (2005). Economics of Financial Markets. Cambridge University Press.
Bakirci, I. (2021). Is United States’ Economic Power in Decline? Can China Replace the U.S. as the World’s next Economic Superpower?. (Publication Number 1024) University of Missouri-St. Louis.
Banzhaf J.F III. (1966). Multimember’s Electoral Districts- Do They Violate the “One Man, One vote principle”. Yale Law Review, 75, i309-i338.
Beckley, M. (2012). China's Century? Why America's Edge Will Endure. International Security, 36(3), 41-78.
Coleman J. S. (1971) Control of Collectivities and the Power of a collectivity to act. in Social Choise, ed Bernhardt Lieberman, Gordon and Breach, New York, 1971, pp 269-300.
Cox, M. (2012). Power Shifts, Economic Change and the Decline of the West. International Relations Quarterly, 26(4), 369-383.
Cumings, B. (1999). Still the American Century. British International Studies Association, 25(1), 271-299.
Ferguson, N. (2004). Colossus: The Price of America’s Empire. NewYork: Penguin Books.
Ferguson, N. (2011). Civilization: The West and The Rest. NewYork: Penguin Books.
Ferguson, N. (2014). The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die. NewYork: Penguin Books.
Gilboy, G. F. (2004). The Myth Behind China's Miracle. Foreign Affairs, 83(4), 33-48.
Hoffmann, S. (1998). World Disorders: Troubled Peace in the Post-Cold War Era. Lanham, MD, USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Hofman, B. (2018). Reflections on 40 years of China’s Reforms. In Garnaut R., Song L., & Fang C. (Eds.), China’s 40 Years of Reform and Development: 1978–2018 (pp. 53-66). Acton ACT, Australia: ANU Press.
Huntington, S. (1988). The U.S. – Decline or Renewal. Foreign Affairs, 67(2), 76-96.
Ikenberry, J. G. (2011). The Future of the Liberal World Order: Internationalism After America.It Alone, NewYork: Oxford University Press.
Kagan, K. (2012). Not Fade Away: Against the Myth of American Decline. Brookings Institution, 17 January 2012.
Keohane, R. O. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, N.J. USA: Princeton University Press.
Kirshner, J. (2014). American Power after the Financial Crisis. Ithaca, NY, USA: Cornell University Press.
Krauthammer, C. (2009). Decline is a Choice: The New Liberalism and the end of American. https://www.manhattan-institute.org/html/decline-choice-5574.html
Kupchan, A. C. (2012). The Democratic Malaise; Globalization and the Threat to the West. Foreign Affairs, 91(1), 62-67.
Kupchan, A. C. (2012). No One’s World; the West, The Rising Rest and The Coming Global Turn. NewYork: Oxford University Press Inc.
Lajugie, Josrph. (1989). les system economiques. pufm12, Paris.
Marianne Schneider-Petsinger, Jue Wang, Yu Jie and James Crabtree. (2019). US–China Strategic Competition, Asia-Pacific Programme and the US and the Americas Programme. https://www.chathamhouse.org/2019/11/us-china-strategic-competition
Matthijs, M. (2012). Crying Wolf? The Decline of Western Economic Influence after the Great. https://sais.jhu.edu/sites/default/files/Crying%20Wolf%20Again%20-%20FINAL.pdf
McCormick, T. J. (1995). America’s Half-Century: United States Foreign Policy in The Cold War and After. Baltimore, MD, USA: The John Hopkins University Press
Nye, J. S. Jr. (1990). Soft Power. Foreign Policy, 80, 153-171.
Nye, J. S. Jr. (1990). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. NewYork: Basic Books Inc.
Nye, J. S. Jr. (2002). The Paradox of American Power: Why the World’s only Superpower Can’t Go. https://www.amazon.com/Paradox-American-Power-Worlds-Superpower/dp/0195161106
Nye, J. S. Jr. (2010). The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective. Foreign Affairs, 89 (6), 2-12.
Nye, J. S. Jr. (2011). The Future of Power. NewYork: Public Affair Books.
Nye, J. S. Jr. (2015). Is the American Century Over?. Cambridge, UK: Polity Press Inc.
Prestowitz, C. (2010). The Betrayal of American Prosperity: Free Market Delusions, American’s. https://www.amazon.com/Betrayal-American-Prosperity-Delusions-Post-Dollar/dp/1439119791.
Rachman, G. (2011). Think Again: American Decline. Foreign Policy, Jan/Feb, 59-63.
Rachman, G. (2016). Easternization: Asia’s Rise and America’s Decline from Obama to Trump andRecession. The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, 47(3), 37-52.
Shapley L.S. (1953). A Value for N-Person Games, in Contributions to the theory of games. (Vol. 2, pp. 307-317), Princeton University Press, Princeton.
Whalley, John. (2009). Shifting Economic Power. University of Western Ontario.
White, D. (1996). The American Century: The Rise and Decline of the United States as a World Power. Yale University Press.
Zakaria, Z. (2012). The Post-American World. New York. USA: W.W. Norton & Company.
بانک داده‌های بانک جهانی. (2021). https://data.worldbank.org
بانک داده‌های صندوق بین‌المللی پول. (2021). https://www.imf.org/en/Data