کلیدواژه‌ها = چین
سیاست خارجی دولت بایدن در قبال چین با تمرکز بر مسئله تایوان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 11-36

احمد زارعان؛ رضا دعاگوی روزبهانی


بررسی دیپلماسی فرهنگی چین در برابر آمریکای در حال افول

دوره 3، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 37-56

حامد وفایی؛ مهدی ذوالفقاری؛ حمید احمدی نژاد


رویکرد چینی به تحول هژمونی آمریکا در غرب آسیا

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 147-162

10.27834743/ASS.2202.1076

وحید قربانی؛ مهرداد عله پور