بررسی دیپلماسی فرهنگی چین در برابر آمریکای در حال افول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و رئیس مرکز پژوهشی آسیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 مدرس و پژوهشگر پسادکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

دیپلماسی فرهنگی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق قدرت نرم کشورها، از مقولاتی است که امروز مورد توجه بسیاری از بازیگران نظام بین‏الملل قرار دارد. در همین ارتباط دیپلماسی فرهنگی به عنوان یک راهبرد، نه تنها امری در خدمت تامین منافع سیاسی و اقتصادی کشور چین که از حیثی مهم‌تر به مثابه عاملی شکل‏ دهنده به تصویر بین‏‌المللی این کشور در دوران جدید است. پژوهش حاضر از منظر یاد شده بر ارائه تصویری از نگاه چینی به آینده جهان و نوع راهبردهای فرهنگی این قدرت جهانی متمرکز است. این نوشتار به عنوان یک تحقیق توسعه‌‏ای مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی و با استفاده از ابزار و داده‏‌های کتابخانه‌‏ای در پی پاسخگویی به این سؤال بر می‏‌آید که: آیا با تحلیل مختصات راهبردی دیپلماسی فرهنگی چین، می‌‏توان به این نتیجه دست یافت که پکن راهبرد رویارویی فرهنگی با آمریکای رو به افول را در دستور کار خویش قرار داده است؟ نتایج مقاله حاکی از آن است که نگاه چین به مساله افول آمریکا با قرائت عمومی از این موضوع متفاوت است و چینیان جهان آینده را در فضایی چندقطبی تصویر می‌‏کنند که آمریکا در آن به عنوان یکی از قطب‏‌های تأثیرگذار به ایفای نقش می‏‌پردازد.

کلیدواژه‌ها