چین و نقش آن در افول قدرت اقتصادی آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

رشد سریع و پایدار اقتصاد چین سبب شده است تا تحولات عمیقی در اقتصاد جهان حاکم شود و معادلات جدیدی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بین‌الملل ایجاد نماید. از مهم‌ترین این تحولات، تأثیر بر قدرت اقتصادی آمریکا در موازنه با چین و کل اقتصاد جهانی است. این مقاله به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا تحولات اقتصادی چین تأثیری بر قدرت اقتصادی آمریکا داشته است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد اقتصاد چین توانسته با تصاحب سهم بالاتری از تولید ناخالص اقتصادی دنیا، همراه با افزایش سطح صادرات خود به کشورهای مختلف و پشت سر گذاشتن آمریکا و نیز ایجاد کسری تجاری شدید برای اقتصاد آمریکا، تأثیر زیادی بر کاهش سهم اقتصاد آمریکا از اقتصاد جهانی داشته باشد. از این منظر، جنگ تجاری آمریکا و چین قابل توجیه و تفسیر بوده و استمرار این جنگ اقتصادی می‌تواند منجر به یک بازی باخت-باخت برای هر دو کشور باشد. اقتصاد آمریکا در دوراهی پذیرش قدرت اقتصادی چین و کاهش نفوذ خود و یا پذیرش بازی باخت-باخت مخیر شده است که در هر صورت پایان ناخوشایندی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


منابع

فارسی
ابراهیمی، شهروز و فاطمه رضایی (1391)، «سیاست خاورمیانه‌ای چین و رقابت آن با آمریکا»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 71، صص 196-171.
احمدیان، قدرت و ندا کهریزی (1398)، «اقتصاد سیاسی ترامپیستی و تأثیر آن بر اقتصاد تجاری چین و آسیا»، مجله سیاست خارجی، سال سی و سوم، شماره 3، صص 60-86.
جانسیز، احمد و سجاد بهرامی مقدم (1394)، «آمریکا و ظهور جهانی چین»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 27، صص 146-113.
چگنی‌زاده، غلامعلی (1392)، «موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 20، صفحه 263-227.
سپهری، محمدمهدی (1397)، جنگ تمام‌عیار اقتصادی، قم: نشر آبنوس.
طغیانی، مهدی (1395)، «شناسایی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در جهت دفاع اقتصادی»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 31 ، صص 29-64 .
رومر، دیوید (1396)، اقتصاد کلان، ترجمه خلیلی عراقی، منصور و علی سوری، تهران: انتشارات نور علم.
یوسفی، جعفر (1387)، بررسی تطبیقی قدرت نرم در گفتمان اسلامی و لیبرال دموکراسی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
لاتین
Abiad, abdul, baris, Kristina (2018), “the impact of trade conflict on developing asia”. ADB economics working paper series. No, 566, PP 1-44.
Akdag, Saffet & Yildirim, Hakan & Alola, Andrew. (2021). The USA-China trade policy uncertainty and inference for the major global south indexes. Journal of Economic and Administrative Sciences. ahead-of-print. 10.1108/JEAS-05-2020-0077.
Banzhaf J.F III (1966), Multimember’s Electoral Districts- Do They Violate the “One Man, One vote principle”, Yale Law Review, 75, pp 1309-1338.
Carvalho, Monique & Azevedo, André Filipe & Massuquetti, Angélica. (2019). Emerging Countries and the Effects of the Trade War between US and China. Economies. 7. 45, pp 1-22.
Coase, Ronald, Wang. Ning (2012), How China Became Capitalist, London:Palgrave Macmillan.
Coleman J.S. (1971), “Control of Collectivities and the Power of a collectivity to act” in Social Choise, Ed Bernhardt Lieberman, Gordon and Breach, pp 269-300.
Felbermayer, Gabriel.marina steininger (2019), trumps trade attack on china, who will have the last laugh? EconPol POLICY BRIEF, v3: 19,pp 27-32
Khan, Hafeez. (2020). China, the emerging economic power: options and repercussions for Pak–US relations. International Politics, pp 1-26.
Lajugie, Josrph (1989), les system economiques, Paris: pufm12.
Mallick, maj cen pk. (2018), us cina trade war, analyses of deeper nuances and wider implications, India: vivekananda international foundation.
Sardana, m.m.k. (2019), causes and conseguences of the escalating trade war between us and china. SHS Web of Conferences 73, pp 1-7.
Shapley L.S. (1953), Contributions to the theory of games. United States:Princeton University Press.
Whalley, John (2009), Shifting Economic Power, United States: University of Western Ontario.
وبگاه‌
data.worldbank.org
https://data.wto.org
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195105070.001.0001/acref-9780195105070
Geneva Centre for Security Policy (2005). Roundtable on 'Economic Terrorism'. https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_terrorism