دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1400 (فصلنامه پاییز) 
چیستی آمریکاستیزی، چرایی و چگونگی آن در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 85-113

10.27834743/ASS.2018.1044

رضا عابدی گناباد؛ فاطمه دانشورمحمدزادگان؛ فاطمه میری کلاه کج


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار