چرایی و فرآیند افول آمریکا؛ یک‌جانبه‌گرایی و درگیری‌های پایان‌ناپذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دکتری روابط بین‌الملل و پژوهشگر مطالعات راهبردی، استراتژیک خاورمیانه ایران

2 دکتری روابط بین‌الملل و استادیار، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مفهوم افول آمریکا اولین بار از سوی نظریه‌پردازانی همانند امانوئل والرشتاین مطرح گردید. والرشتاین نظریه سیکل‌های قدرت را مطرح نموده و بر اساس چنین رویکردی، نشانه‌هایی از افول و کاهش قدرت نسبی آمریکا را موردتوجه قرار داد. محور اصلی تفکر والرشتاین را کاهش قدرت آمریکا در برابری دلار و طلا تشکیل می‌دهد. در سال‌های بعد از جنگ سرد، موقعیت آمریکا در سیاست و اقتصاد جهانی کاهش بیشتری پیدا کرد. آمریکا در قرن بیست و یکم درگیر جنگ‌های بی‌پایانی در افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، یمن و بسیاری از حوزه‌های جغرافیایی گردید. خروج غافلگیرکننده بایدن از افغانستان نشان داد که آمریکا برای جنگ و صلح فاقد شکل‌بندی‌های کنش تاکتیکی و راهبردی بوده است. تمامی حوادث یاد شده نشان می‌دهد که قابلیت ایالات ‌متحده به گونه تدریجی کاهش پیدا کرده و زمینه ظهور موج‌های جدیدی از بحران و ستیزش در فضای منطقه‌ای را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. پرسش اصلی پژوهش آن است که چه عواملی در افول مرحله‌ای ایالات ‌متحده تأثیرگذار بوده‌اند؟ فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که یک‌جانبه‌گرایی و درگیری‌های پایان‌ناپذیر ایالات‌متحده در مناطق بحرانی در زمره عواملی است که منجر به افزایش هزینه‌های راهبردی آمریکا و افول مرحله‌ای آن کشور گردیده است. مرشایمر به این موضوع اشاره داشت که نقش آمریکا در بحران‌های منطقه‌ای پایان‌ناپذیر منجر به افزایش هزینه‌های راهبردی این کشور شده است. در تبیین مقاله از رهیافت نئورئالیسم ساختاری استفاده شده و در تنظیم مقاله نیز از روش تحلیل داده‌ها و تحلیل محتوا استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها


منابع

فارسی
المن، کالین (1390)، «واقع‌گرایی»، مندرج در درآمدی بر بررسی‌های امنیت، ویراستۀ پل ویلیامز، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات امیرکبیر.
دیویتاک، ریچارد (1391)، «نظریه انتقادی»، مندرج در نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح‌الله طالبی آرانی، تهران: نشر میزان.
زکریا، فرید (1398)، از ثروت به قدرت؛‌ ریشه‌های نامتعارف نقش جهانی آمریکا، ترجمه نجف شیخ‌سرایی، محسن توکلی و حسینعلی یارخی، تهران: انتشارات روزنه.
کوهن، سائول (1387)، ژئوپلیتیک نظام جهانی، ترجمه عباس کاردان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ایران معاصر.
فریدمن ،توماس،جهان مسطح است ،ترجمه احمد عزیزی، تهران ،انتشارات ماهی .
مرشایمر، جان، (1398)، توهم بزرگ؛ رؤیاهای لیبرال و واقعیت‌های بین‌الملل، ترجمه منصور براتی و دلیله رحیمی آشتیانی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی ابرار معاصر.
لاتین
Bahgat, Gawdat (2005), Israel and Persian Gulf: Retrospect and Prospect, Florida: University Press of Florida.
Daalder, Ivo and James M. Lindsay (2018), “The Committee to Save the World Order; America’s Allies Must Step Up as America Steps Down”, Foreign Affairs, Vol. 97, No. 6, November and December. Pp70-112
Desch, Micheal (1996), “War and Strong State, Peace and Weak States?”, International Organization, Vol. 50, No. 2, spring, pp. 237-68.
Kaplan, Robert (2000), The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Cold War, New York: Random House.
Lind, Micheal (1996), “The Catalyst State”, the National Interest, Vol. 27, No. 1, spring, pp. 3-13.
Linklater, Andre (2002), “The Problem of Harm in World Politics: Implications for the Sociology of states-Systems”, International Affairs, Vol. 78, No. 8. Pp 56
Lukacs, John (1993), The End of the Twentieth Century and the End of the Modern Age, New York: Tichnor and Fields.
Mattair, Thomas (2008), Global Security Watch-Iran. Westport: Praeger security International.
Milani, Mohsen (2006), “Iran’s Policy Towards Afghanistan,” Middle East Journal, Vol. 60, No. 2, spring, pp. 235-256.
Pompeo, Michael (2019), “After the Deal: A New Iran Strategy,” New York Times, May 21.
Pompeo, Michael R (2018), “Confronting Iran; The Trump Administration’s Strategy”, Foreign Affairs, Vol. 97, No. 6, November and December. Pp 98-234
Schweller, Randall (1998), Deadly Imbalances, New York: Columbia University Press.
Tammen, Ronald (2000), Power Transitions: Strategies for the 21st Century, Chatham House: Seven Bridges Press.
Walsh, Edmond (1944), Geopolitics and International Morals, New York: Macmillan.
Walt, Stephan (2000), Alliances: Balancing and Bandwagoning, In Art and Jervis, eds “International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues”, New York: Addison Wesley Longman.
Wood, Graeme and Edward Murrow (2015), “What ISIS Really Wants?” Atlantic, March, vol 8,  ,123 pp47-789
Skelton, Randall (2004), “Deadly Imbalances”, New York: Columbia University Press