راهبرد کلان آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در دولت جو بایدن؛از سیاست ژئوپلیتیک‌زدایی تا مشروعیت‌زدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

2 دانشیار روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد، ایران

چکیده

از زمان اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 تا کنون، ایران و آمریکا روابطی خصومت‌آمیز و پرتنش را تجربه کرده‌­اند. در طول این مدت کاخ سفید از هیچ تلاشی برای تغییر حکومت در تهران چشم‌‌پوشی نکرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که راهبرد کلان آمریکا برای مقابله با ج.ا.ایران در دوره جو بایدن چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش به ژئوپلیتیک‌­زدایی در خارج و مشروعیت­‌زدایی در داخل به‌عنوان دو راهبرد جدید آمریکا برای مقابله با ایران اشاره دارد. بنابر این، هدف مقاله بررسی و تحلیل این دو راهبرد خواهد بود. برای این منظور داده‌های لازم به شیوه کتابخانه‌­ای گردآوری و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. یافته‌­های پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس آموزه‌های جنگ هوشمند، هدف آمریکا از اقدامات مذکور طی یک فرآیند سینوسی و فرسایشی، تهی­سازی و اعتبارزدایی از نظام سیاسی ایران در دو سطح داخل و خارج (مشروعیت­‌زدایی و تسلیم‌سازی) و تهی­سازی ظرفیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران در منطقه برای خارج کردن ابزارهای قدرت از دست آن (تضعیف برای تسلیم یا تغییر رژیم) است.

کلیدواژه‌ها


Barzegar, Keyhan (2009), “The Geopolitical Factor in Iran’s Foreign Policy”, The Middle East Institute, January 29, Available at: https://www.mei.edu/publications/geopolitical-factor-irans-foreign-policy
Biden, Joe (2020), “Joe Biden: There’s aSmarter Way to be Tough on Iran”, September 13, CNN Agency, Available at: https://edition.cnn.com/2020/09/13/opinions/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joe-biden/index.html
Biden, Joe (2021), “US: President Joe Biden Signs order to End Trump's Muslim Travel Ban”, Business Standard, 21 January, Available at: https://www.business-standard.com/article/international/us-president-joe-biden-signs-order-to-end-trump-s-muslim-travel-ban-121012100167_1.html
 Clinton, Hillary Rodham (2009), “Former Secretary Clinton's Remarks”, U.S. Department of State, Available at: https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/index.htm
DiChristopher, Tom (2019). “Trump Aims to Drive Iran’s Oil Exports to Zero by Ending Sanctions Waivers”, CNBC Agency, 22 April, Available at: https://www.cnbc.com /2019/04/22/trump-expected-to-end-iran-oil-waivers-try-to-drive-exports-to-zero.html
Edelman, Eric; Takeyh, Ray (2020), “The Next Iranian Revolution: Why Washington Should Seek Regime Change in Tehran”, Foreign Affairs, May/June 2020, Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-04-13/next-iranian-revolution
Gates, R.M. (2009). “A Balanced Strategy: Reprogramming the Pentagon for a New Age”, Foreign Affairs, Vol. 180, No.4, pp.28-40.
Henry, Ryan; Pettyjohn, Stacie L.; York, Erin (2014), Portfolio Assessment of the Department of State Internet Freedom Program, RAND Corporation, Avialable at: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR794.html
- Jones, Seth G. (2019), “The United States’ Soft War with Iran”, The Transnational Threats Project at the Center for Strategic and International Studies (CSIS), 11 June, Available at: https://www.csis.org/analysis/united-states-soft-war-iran
Nossel, Suzanne (2004). "Smart power", Foreign Affairs, March/April, Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smart-power
Nye, Joseph S. (2009). “Get Smart: Combining Hard and Soft Power.” Foreign Affairs, Vol. 88, No. 4, pp. 160–163.
Rajput, Vishal (2020). “Iran: The Game Changer in the Geopolitics and Security Algoritm of Middle East”, The Diplomatist, 28 April, Available at: https://diplomatist.com/2020/04/28/ iran-the-game-changer-in-the-geopolitics-and-security-algorithm-of-middle-east/
Ross, Dennis (2021). “How Biden Can Overcome Iran’s Maximum Pressure”, The National Interest, March 12, Available at: https://nationalinterest.org/feature/how-biden-can-overcome-iran%E2%80%99s-maximum-pressure-179993
Ruhe, Jonathan (2020),” The right strategy for Iran isn't regime change. It's regime Colapse”, The Washington Post, 8 Jan, Available at: https://www.washingtonpost.com/ opinions/ 2020/ 01/08/right-strategy-iran-isnt-regime-change-its-regime-collapse/
Slavin, Barbara (2019), “US policy hinders positive ‘regime change’ in Iran”, The Autlantic Council, 9 December, Available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/us-policy-hinders-positive-regime-change-in-iran/
The Guardian (2021). “Biden will not Lift Sanctions to Get Iran Back to Negotiating Table”, The Guardian, 7 February, Available at: https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/07/biden-iran-sanctions-negotiating-table-nuclear-deal
The White House (2021). “Interim National Security Strategic Guidance”. The White House. Gov. March 2021. Available at: https://www.whitehouse.gov/wp- content/uploads/ 2021/03/ NSC-1v2.pdf
United States Department of Defense (2018). Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military’s Competitive Edge. Washington, D.C. Department of Defense. Retrieved from www.defense.gov/Portals /1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.
Walt, Stephan (1987). The Orgins of Alliance, Ithaca: Cornell Unirersity Press.
Wilson, Ernest J. (2008). “Hard Power, Soft Power, Smart Power”. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, pp. 110–124. 
Wright, Robin (2021). “Biden Facea A Minefiled in New Diplomacy with Iran”, The New Yorker, January 4, Available at: https://www.newyorker.com/news/our-columnists/biden-faces-a-minefield-in-new-diplomacy-with-iran
Yuldasheva, Guli (2017). “The Role of Iran and the United States of America in Geopolitics of Central Asia”, The Latvian Institute of International Affair, Available at: https://www.lai.lv/publikacijas/the-role-of-iran-and-the-united-states-of-america-in-geopolitics-of-central-asia-619?get_file=1