فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا در زمره نشریات معتبر علمی وزارت علوم‌ قرار گرفت

فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا در زمره نشریات معتبر علمی وزارت علوم‌ قرار گرفت

با عنایت خداوند متعال، فصلنامه "مطالعات راهبردی آمریکا" به عنوان نخستین نشریه علمی کشور در حوزه مطالعات آمریکا موفق به کسب رتبه علمی با درجه "ب" در ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم در سال ۱۴۰۱ گردید.

لازم به ذکر است تمامی مقالات این فصلنامه از شماره یک (بهار ۱۴۰۰) در زمره مقالات علمی مصوب وزارت علوم قرار گرفته است.

https://journals.msrt.ir/home/detail/17140/