کلیدواژه‌ها = افغانستان
راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان (2021-2001) مبتنی بر واقع‌گرایی تهاجمی جان‌ مرشایمر

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 153-180

10.27834743/ASS.2206.1104

علی اکبرپور آلمه جوقی؛ محمدرضا صالحی وثیق؛ محمدباقر مکرمی پور


حضور و خروج آمریکا از افغانستان؛ رویکرد نظریه جنگ اخلاقی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 125-145

10.27834743/ASS.2212.1065

حنیف اطهری علاف؛ سعید گازرانی؛ محمد آرین منش