نویسنده = سید مهدی سید محسنی باغسنگانی
نظریه افول آمریکا از نگاه آیت الله خامنه ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 25-41

10.27834743/ASS.2108.1023

سید مهدی سید محسنی باغسنگانی