نظریه افول آمریکا از نگاه آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع) و دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

چکیده

مسئله اصلی این پژوهش استخراج و ارائه مدلی نظام‌مند برای تبیین معنا و فرآیند افول آمریکا با تکیه به مبانی و آراء و دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای است. متناسب با این هدف روش داده‌بنیاد انتخاب شد و با نمونه‌گیری هدفمند متون مرتبط با موضوع از بیانات رسمی منتشر شده آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب و به کمک نرم‌افزار maxqda 2018 کدگذاری شد. نتایج نهایی این تحقیق در قالب مدل خروجی از روش داده‌بنیاد به این شرح است که پدیده محوری این تحقیق افول آمریکا به معنای از بین رفتن عقیده مردم آمریکا و جهان به نظام سیاسی آمریکاست. بستر تاریخی جنایات آمریکا در ایران و جهان و دلایل متعدد عقلی و مفاهیمی نظیر استکبار، نظام سلطه، استعمار و شیطان اکبر شرایط زمینه‌ای افول هستند و علت فاعلی افول، سنت‌های الهی است که در صورت آگاهی ملت‌ها و مجاهده ناشی از این بیداری اتفاق می‌افتد. راهبرد یا استراتژی نهایی پیشنهادی این مدل روشنگری یا بیدارسازی ملت‌هاست.

کلیدواژه‌ها


اﺳﺘﺮاوس، آنسلم و ﻛﻮرﺑﻴﻦ، ﺟﻮﻟﻴـﺖ. (1391). اﺻﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ؛ شیوه‌ها و رویه‌ها (ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﻧﻴﺮی). ﺗﻬﺮان: اﻧﺪﻳﺸﻪ، رفیع.
اﺳﺘﺮاوس، آنسلم و ﻛﻮرﺑﻴﻦ، ﺟﻮﻟﻴـﺖ. (1394). اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻨﻮن و مراحل تولید ﻧﻈﺮﻳﻪ زمینه‌ای (ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻓﺸﺎر). ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﻧﻲ.
استیگلیتز، ژوزف. (1394). بهای نابرابری (ترجمه اسماعیل رئیسی). تهران: انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
چامسکی، نوام. (1391). نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا دنیس رابرت و ورونیکا زاراکویز (ترجمه خجسته کیهان). تهران: نشر افق.
خامنه‌ای، سید علی. (1359). بیانات در دیدار با دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب. تهران. قابل دسترسی از:
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34799
خامنه‌ای، سید علی. (1383). بیانات در دیدار با جمعی از معلمان و کارگران با رهبر انقلاب. تهران. قابل دسترسی از: 
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19897
خامنه‌ای، سید علی. (1390). بیانات در اقامه نماز جمعه تهران به امامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. تهران. قابل دسترسی از: 
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18932
خامنه‌ای، سید علی. (1397). بیانات در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان. تهران. قابل دسترسی از: 
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40833
دانایی‌فرد، حسن؛  الوانی، مهدی و آذر، عادل. (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
کاظمی، احمد. (1393). دشمن‌شناسی از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یزد.
کندی، پل. (1371). ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ ( ترجمه ناصر موفقیان، اکبر تبریزی و محمدقاید شرفی). تهران: آموزش انقلاب اسلامی.
محمدی، منوچهر. (1387). آمریکا در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
ودادی، ثریا. (1398). تحلیل محتوای دیدگاه مقام معظم رهبری (آیت‌الله خامنه‌ای) پیرامون «ارتباط با آمریکا» در بازه‌ زمانی 1395-1368. مجله مطالعات جامعه‌شناسی، 12(43)، 160-147.
هافینگتون، آریا استاسینوپولوس. (1395). آمریکای جهان ‌سومی (ترجمه رویا جبرائیلی و اسماء اسدی‌پور). تهران:  مؤسسه خبرگزاری فارس.
Glaser, B. (1992). Basics of grounded theory analysis: emergence vs. Sociology Press, Mill Valley, CA.
Glaser, B. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions. Sociology Press. Mill Valley, CA.