دومین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا شنبه 4 تیر 1401 برگزار شد.

دومین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا شنبه 4 تیر 1401 برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از روند فعالیت های انجام شده به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه ارائه شده و در ادامه اعضای گروه دبیران فصلنامه نقطه نظرات خود را ایراد کردند.
اعضای حاضر در جلسه:
دکتر محسن رضایی میرقائد (سردبیر)
دکتر ابراهیم متقی (عضو هیئت تحریریه)
دکتر محمدباقر خرمشاد (عضو هیئت تحریریه)
دکتر محمدرحیم عیوضی (عضو هیئت تحریریه)
دکتر سیدموسی دیباج (عضو هیئت تحریریه)
دکتر روح الله قادری (عضو هیئت تحریریه)
دکتر سارا امامقلی پور (عضو هیئت تحریریه)
دکتر محسن اسلامی (عضو هیئت تحریریه)
دکتر ابوذر گوهری مقدم (عضو هیئت تحریریه)
دکتر محمد جبارپور (مدیرمسئول)
دکتر حسن محمدمیرزائی (دبیر تخصصی)
آقای آرش سعیدی راد (کارشناس نشریه)
آقای سجاد طایفه (نماینده مدیریت نشریات دانشگاه)