انتشار شماره پنجم فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا

پنجمین شماره فصلنامه «مطالعات راهبردی آمریکا» به صاحب‌ امتیازی دانشگاه امام حسین (ع) منتشر شد.

در این شماره 6 مقاله با عنوان زیر منتشر شد:

  • جمهوری اسلامی و سناریوهای آینده معطوف به قدرت آمریکا/ دکتر محمد رحیم عیوضی
  • گذار از بلوغ تقابل به الگوی تعامل‌ نئولیبرال؛ تاملی مقایسه‌ای به سیاست‌خارجی ترامپ و بایدن/ سمیه حمیدی (نویسنده مسئول)، احسان مزدخواه و پیمان زنگنه
  • الزامات سیاست خارجی ایران در جهان پساغربی؛ از تنهایی راهبردی تا استقلال استراتژیک/ ولی گل محمدی (نویسنده مسئول) و      حمیدرضا کریمی
  • پیامدهای خلأ قدرت ناشی از اخراج آمریکا از خلیج‌فارس/ محمدصادق کوشکی (نویسنده مسئول) و ابوالفضل بابایی
  • حضور و خروج آمریکا از افغانستان: رویکرد نظریه جنگ اخلاقی/ حنیف اطهری علاف )نویسنده مسئول)، سعید گازرانی و محمد آرین منش
  • رویکرد چینی به تحول هژمونی آمریکا در غرب آسیا/ وحید قربانی (نویسنده مسئول) و مهرداد عله پور