اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهزاد عمران زاده

برنامه ریزی شهری رئیس پژوهشکده شهید صدر (ره)
استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

www.magiran.com/author/profile/464142/
omranzadehut.ac.ir
76702510

سردبیر

دکتر محسن اسلامی

روابط بین الملل دانشیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/eslamim
eslami.mmodares.ac.irr
82883647
0000-0003-4733-3497

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن رضائی میرقائد

اقتصاد استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

inforezaee.ir
0000-0003-3665-1844

دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

علوم سیاسی استاد (تمام)، گروه علوم سیاسی، موسسه آموزشی امام خمینی گروه علوم سیاسی، قم، ایران

asatid.iki.ac.ir/?prof=1261
norozimjiki.ac.ir
0000-0003-1443-0266

دکتر زاهد غفاری هشجین

جامعه شناسی سیاسی/ جنبش‌های اسلامی استاد(تمام)، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=163
ghafarishahed.ac.ir
51212439
0000-0003-0038-2283

دکتر سارا امامقلی پور

اقتصاد بین‌الملل استاد (تمام)، گروه علوم مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

old.tums.ac.ir/faculties/s-emamgholipour?lang=fa
s-emamgholipourtums.ac.ir
42933170
0000-0001-8654-6554

h-index: 15  

دکتر سید موسی دیباج

فلسفه غرب/ فلسه کاتولیک آمریکا دانشیار، گروه فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/musadibadj
adibadjut.ac.ir
66974415
0000-0002-1845-4890

دکتر محسن اسلامی

روابط بین الملل دانشیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/eslamim
eslami.mmodares.ac.irr
82883647
0000-0003-4733-3497

h-index: 5  

دکتر ابوذر گوهری مقدم

روابط بین الملل دانشیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

isu.ac.ir/cv.php?cv=222&slc_lang=fa&mod=scv
goharirisu.ac.ir
88094001
0000-0001-7552-7518

h-index: 1  

دکتر روح الله قادری کنگاوری

روابط بین الملل دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-346844.html
kangavarygmail.com
77105776
0000-0002-9358-2008

h-index: 1  

دکتر شهروز شریعتی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/shariati
shariatimodares.ac.ir
0000-0002-5254-4849

h-index: 3  

دکتر علیرضا کوهکن

روابط بین الملل دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

lsimap.atu.ac.ir/cv/researcher_info.php?uid=4045
koohkanatu.ac.ir
44737585
0000-0002-3594-4154

h-index: 3  

دکتر عباس علی‌پور

جغرافیای سیاسی دانشیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)

abbasalipourihu.ac.ir
77105776
0000-0003-2913-7994

دکتر حمید کرمی پور

تاریخ معاصر دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/karamipour/?lang=fa-ir
karamipourut.ac.ir

h-index: 2  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد باقر خرمشاد

جامعه شناسی سیاسی استاد(تمام)، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

lsimap.atu.ac.ir/cv/researcher_info.php?uid=3810
mb.khorramshadgmail.com
48390000
0000-0003-0383-4708

h-index: 4  

دکتر ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد (تمام)، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

lawpol.ut.ac.ir/~emottaghi
mottaghiut.ac.ir
61112411
0000-0002-2458-7999

h-index: 2  

دکتر سید محمد مرندی

زبان و ادبیات انگلیسی/ مطالعات آمریکا استاد (تمام)، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mmarandi/thesis
mmarandiut.ac.ir
61119287
0000-0001-8399-3287

h-index: 7  

دکتر محمدرحیم عیوضی

جامعه شناسی سیاسی/ آینده پژوهی استاد (تمام)، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=380
ra.eivaziyahoo.com
51212439
0000-0003-2635-7262

دکتر غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد (تمام)، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/gjamshidi/
gjamshidiut.ac.ir
61117998
0000-0003-4639-5346

h-index: 7  

دکتر روح الله تولایی

مدیریت سیاست گذاری علم و فناوری دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/
ckmihu.ac.ir
77105823
0000-0002-3551-3469

h-index: 6  

دکتر یعقوب توکلی

علوم سیاسی- تاریخ معاصر دانشیار گروه تاریخ

tavakolimaaref.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر حمید دهقانیان

دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دکتری جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات آمریکا دانشگاه جامع امام حسین (ع)

h.dehghanian63gmail.com
0000-0002-9801-3816

جانشین سردبیر

حسن محمدمیرزائی

علوم سیاسی مدیر اندیشکده و پژوهشگر خبره دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دانشجوی دکترای علوم سیاسی

h.mmirzaieihu.ac.ir
76702510
0000-0003-2268-2762

مدیر داخلی

آرش سعیدی راد

علوم سیاسی دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

a.saeediihu.ac.ir
76702510
0000-0001-8014-9355

h-index: 2  

کارشناس نشریه

اکرم پاک قلب

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

asrihu.ac.ir
76702510