تاثیر خیزش چین بر مناسبات تجاری آن با ایالات متحده آمریکا (2021_2008)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مناسبات تجاری یکی از ارکان‌ مهم روابط میان چین و ایالات متحده آمریکا است. در طی سال‌های گذشته روابط تجاری - اقتصادی دو کشور مسیری از تعارض و تنش را طی کرد. با توجه به این که قدرت‌یابی چین یکی از مهم ترین علل تعارض و تنش اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. هدف این مقاله، این است تا تاثیر خیزش چین بر مناسبات تجاری - اقتصادی آن با ایالات متحده آمریکا را بررسی کند. بنابراین با روش تحلیلی-تبیینی و گردآوری داده ها به روش مطالعات اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده که چگونه خیزش چین بر مناسبات تجاری آن با ایالات متحده آمریکا طی سال‌های (2008-2021) تاثیر گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش قدرت چین از طریق بر انگیختن نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا درباره چالش پکن در برابر هژمونی جهانی واشنگتن، سبب شده روابط تجاری - اقتصادی دو کشور در طی سال‌های (2008-2021) از محور همکاری به محور رقابت و تنش کشیده شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که تنش‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال‌های مورد بررسی، ارتباط فراوانی با موضوع رقابت در عرصه قدرت جهانی در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی دارد. و روند جاری در روابط دو کشور به‌گونه‌ای است که مسئله تنش و عدم اعتماد متقابل در روابط پکن و واشنگتن به روالی عادی تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


قربانی، مژگان. (1399). جنگ تجاری چین و آمریکا. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 10(35)، 154- 134.
وثوقی، سعید و امیرحسین رستمی. (1397). تاثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 8 (4)، 7-38.
مسرور، محمد و محمد حسن خانی. (1396). ظهور چین؛ چالش‌های ایالات متحده در مواجهه با قدرت روز افزون چین در روابط بین‌الملل، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 7(24)،184-159.
Barbara. (2019). US national security documents, International studies quarterly: 26-27.
Bonnie. (2020). Americans approach to China, Journal of United States Studies: 98-99.
Chong & Li. (2019). The rise of China and the world after it, Financial Tim:  56-57.
Chugiak. (2018). China and American: Foreign political and economic magazine:101.
Detzner. (2020). Chinas economic policies in Asia, Journal of foreign policies: 12.
Daniel. (2020). The economic power of China and America, Journal of economic policy studies: 10
Davisson. (2020). Chinas reform policies, Journal of politics and economics:14.
Fujita. (2020). China US trade war, Journal of International Studies: 12.
Graham. (2014). Thucydides trap, American Foreign quarterly: 25-26
Henrik. (2019). Electronic warfare between China and the United States, Journal of Foreign studies: 30-31 32- 36.
Huang. (2019). Foreign policy documents of the United States of America, Foreign Journal of America national policy: 23.
Janu. (2021). Trumps national security policy, Journal of national policy of the United states of America: 25.
Joh. (2018). American foreign policy, American national policy journal.
June. (2019). Chinas empowerment, Chinese foreign policy jounal:56-57.
Kasia. (2019). Biden's national security policy, national security magazine: 15-16.
Kashyap. (2019). Biden and Americas national security, Foreign security quarterly:10-11.
Kwan. (2020). China US trade war, Journal of foreign policy research: 211.
Krishi. (2018). US – China economic war, National policy magazine: 55-56-57.
Mearsheimer. (2010). Aggressive realism, Journal of political science: 53-57-58.
Naughton. (2014). The rise of china, Journal of American foreign policy: 1.
Dalilah. (2021). Grounding of Biden's foreign policy in China, Journal of Islamic World Studies.
Pei. (2004). America and China, American foreign policy: 5.
Ryan. (2020). US – China relation, US national policy quarterly: 12.
Rohlig. (2020). China and US foreign policy, Journal of American foreign policy: 40-41-42-43.
Sajjad. (2019). Electronic warfare between China and the United states, Journal -of international relations: 20.
Tim. (2020). China and America competition in technology, American national -policy journal: 20-21
Wong. (2014). Sino – American war, Journal of International relation:12.
Xin. (2021). Competitions and conflicts between China and America, Journal of international economics: 12.
Yu. (2021). America and its embargoed trade with China, National security magazine: 10-12-.
Yang. (2020). American trade policies against China, Journal of foreign relations:89.
United States National Security Documents 2021: 10-11
International Trade Center 2021: 12-13