طراحی الگوی مقاومت مردم پایه در نظم نوین جهانی مبتنی بر اندیشه های امام خامنه ای: پیشنهاد تشکیل سازمان" امم مقاوم RN" در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف این مقاله، استخراج الگوی مقاومت مردمی مبتنی بر اندیشه های امام خامنه ای است؛ جهت نیل به این مقصود، پس از تبیین ادبیات نظری، با استفاده از روش تحلیل شبکه مضامین، بیانات شفاهی و مکتوب امام خامنه ای در زمینه مقاومت از سال 1368 تا 1401 شمسی مورد واکاوی و تِم بندی دقیق قرار گرفت و مجموعا 317 شاخص؛ 140 مولفه و 17 بُعد استخراج گردید. یافته ها حکایت از آن دارد که اولاً نظام سلطه به ریاست آمریکا، با سیطره ناعادلانه بر سرمایه ها و مغزهای ملت ها و استخفاف هویتی ایشان طی قرون متمادی عامل اصلی عقب ماندگی آنها بوده و از این حیث پیشرفت پایدار ملتها بدون مقاومت در چهار سطح ملّی، منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی و دو محیط اسلامی و غیراسلامی ممکن نیست و از طرفی برای تثبیت فوری جایگاه و صیانت از دستاوردهای جبهه مقاومت در تحولات سریع السیر دوران پساآمریکا، گریزی از تشکیل سازمان "امم مقاوم(RN)" در تهران و سازماندهی کلیه دولتها، آزادگان و امت های مظلوم و گروههای جهادی مردم نهاد ضد سلطه در سراسر جهان ذیل یک نهاد رسمی در ابعاد 17گانه و مآلاً امکان اجرای اصول 152 و 154 قانون اساسی ج.ا.ا نیست.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
نهج البلاغه
منابع فارسی
آبیار، رضا. (1388). ظرافت‌های اخلاقی شهدا. قم: دفتر عقل، چاپ اول.‏
آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو. (1374). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران، چاپ دوم.‏
آلوین استانفورد، کوهن. (1372). تئوریهای انقلاب. ترجمه علی رضا طیب، تهران: قومس، چاپ سوم.‏
‏آشوری، داریوش. (1358). فرهنگ سیاسی. تهران: مروارید، چاپ دوم.
‌افروغ، عماد. (1379). نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمده سیاسی. تهران: موسسه فرهنگ و دانش، چاپ اول.
اندروهی ودد(1379). درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی. ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: دفتر مطالعات ‏سیاسی و بین المللی، چاپ اول.‏
امینی، سیدجواد و همکاران. (1398). منظومه فکری (اعتقادی –عملی) سپهبد شهید سلیمانی به‌عنوان حکمران اسلامی. نشریه تعالی حکمرانی، 1 (1)، 160-129.
امیدی، ابراهیم؛ ابوترابی، محمد. (1401). زمینه‌های نفوذ نظام سلطه در کشورهای اسلامی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم. قم: انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، چاپ 1.
البستانی، فواد افرام. (1360). منجد الطلاب. ترجمه محمد محمدی، قم: انتشارات اسلامی، چاپ چهارم .
اسدی، علی. (1371). عمومی و ارتباطات. تهران: سروش، چاپ دوم.‏
بیات، عبدالرسول و همکاران. (1381). فرهنگ واژه‌ها. قم: مؤسسه‌اندیشه و فرهنگی دینی، چاپ دوم.‏
بلیکی، نورمن. (1398). استراتژی‌های پژوهش اجتماعی. ترجمه‌هاشم آقا بیگ پوری، تهران، جامعه شناسان، چاپ دوم.
باقری نژاد، سیداصغر؛ قاسمی، بهزاد. (1401). تحلیل الگوی مقاومت در تفکر انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان. آفاق امنیت،  15(54) 67-43.
برول، لوسین لوی. (1393). کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده. ترجمه یدالله موقن. تهران: انتشارات هرمس، چاپ سوم.
بوزان، باری؛ ویور، اُلی. (1396). مناطق و قدرت‌ها. ترجمه رحمن قهرمان پور. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم
----(1387). بررسی تطبیقی نظریه‌های «لیبرال دموکراسی» و «مردم‌سالاری دینی» ‏از ‏منظر ‏امام خمینی(ره). تهران:  دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، چاپ اول.
بصیری، محمد علی و همکاران. (1396). واکاوی تهدیدات امنیتی داعش بر محور مقاومت و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 14 (48)، 26-7
تدلی، چارلز؛ تشکری، عباس. (1395). مَبانی پژوهش ترکیبی. ترجمه عادل آذر و سعید جهانیان. تهران: جهاد دانشگاهیف چاپ دوم.
ترامپ، دونالد جی. (1397). آمریکای زمین گیر. ترجمه سمیرا محتشم و همکاران. تهران: نشر ثالث، چاپ اول
جمعی از نویسندگان. (1385). اندیشه سیاسی در گفتمان علوی. قم: بوستان کتاب، چاپ دوم.
حضرمی، عبدالرحمن. (1393). مقدمه ابن خلدون. ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم، جلد اول.
حمزه ای، مهدیس و همکاران. (1399). طراحی الگوی مقاومت. فصلنامه علوم قرآن و حدیث، 2(3)، 203- 176.
حاجیانی، ابراهیم. (1395). روش شناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش‌های راهبردی. فصلنامه راهبرد، 25(5)، 78- 28
حسینی خامنه ای، سیدعلی. (1378). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هجدهم
دی‍ون پ‍ورت، ج‍ان. (1334). ع‍ذر ت‍ق‍ص‍ی‍ر ب‍ه پ‍ی‍ش‍گ‍اه م‍ح‍م‍د(ص) و ق‍رآن. ت‍رج‍م‍ه: غ‍لام‍رض‍ا س‍ع‍ی‍دی، قم: مرکز انتشارات دارالتبلیغ ‏اسلامی، چاپ اول. ‏
-------. (1369). در مکتب جمعه. تهران: مرکز مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ دوم.‏
دهقانی، مرضیه و همکاران. (1390). واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهش‌های انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، 1(1)، 126-99
دومونتسکیو، بارون. (1395). روح القوانین. ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم، جلد 1
زارع‌پور، محمد. (1375). حدیث ولایت. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ دوم.‏
شالیان، رحیم و همکاران. (1394). تامّلی در باب شأن الگو در قلمرو طرّاحی برنامه درسی. مجلّه پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، 5(2)، 172-153
صلح میرزایی، سعید. (‏‏1398)‏. اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیه الله العظمی سیدعلی خامنه ای. تهران: انقلاب اسلامی، چاپ اول.
صالح اصفهانی، اصغر و همکاران. (1399). الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنه ای. فصنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 18(82)، 98-81
طباطبایی مجد، غلام‌رضا. (1372). دائره المعارف مصور. تهران: زرین، چاپ اول، جلد 1.‏
طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1374). تفسیر المیزان. ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات جامعة مدرسین. چاپ پنجم، جلد 10.‏
‏علی زاده، حسن. (1377). فرهنگ خاص علوم سیاسی. تهران: روزنه، تهران، چاپ اول.‏
عابدی جعفری و همکاران. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (2)، 198-151
عمید، حسن. (1354). فرهنگ عمید. تهران: سازمان انتشارات جاویدان، چاپ هجدهم، جلد 2
غفوری، علی. (1380). اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.‏
فرمی باف، سیدحسین و همکاران. (1399). ادبیات مقاومت از منظر قرآن و روایات. مجله سیاست دفاعی، 28(112)، 199- 167.
قاسمی، بهزاد. (1399). مقاومت الگوی اسلامی؛ مطالعه بیانات مقام معظم رهبری. فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی،  10(20)، 202-171
قرائتی، محسن. (1383). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چاپ 11.
کرس ول، جان دبلیو. (1397). طرح پژوهش. ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس، تهران: جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
کریمی، ابوالفضل. (1396). نقش ج. ا. ایران در هویتبخشی به مجموعه امنیتی محور مقاومت. ماهنامه پژوهش ملل، 2 (20)، 14-1.
کاسترو، فیدل. (1358). ضد انقلاب. ترجمه سیاوش عسگری، تهران: نشر مازیار، چاپ 1
کسینجر، هنری. (1397). نظم جهانی. ترجمه محمدتقی حسینی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم
گیدنز، آنتونی. (1392). پیامدهای مدرنیّت. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات مرکز، چاپ هفتم.
لومومبا، پاتریس. (1363). میهن من، کنگو. ترجمه امیر فریدون گرگانی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ ششم
مختاری، رضا. (1371). سیمای فرزانگان. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم،.‏
مصطفوی، حسن. (1385). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، چاپ اول. ‏
مکارم شیرازی، ناصر. (1380). برگزیده تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ ۳۲، جلد 5.‏
موسوی خمینی، سیدروح‌الله. (1362). در جستجوی راه از کلام امام. تهران:‌ انتشارات امیرکبیر، دفتر نهم، ملت، امت، چاپ دوم.
مطهری، مرتضی. (1378). پیرامون انقلاب اسلامی. قم: انتشارات صدرا، چاپ هفدهم.‏
مطهری، مرتضی. (1368). بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر. قم: انتشارات صدرا، چاپ دوازدهم.
‏محمود صواف، محمد. (1357). نقشه‌های استعمار در راه مبارزه با اسلام. ترجمه جواد هشترودی، تهران: انتشارات ‏فراهانی‎‫‎، چاپ اول.‏‎‎‎
موذنیان، داود. (1395). مؤلفه‌های مقاومت در منظومه ‏فکری ‏رهبری. مجله مبلغان، ‏شماره 210 و 211.‏
محمدپور، احمد. (1389). ضد روش. تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول، جلد 1.
میرباقری، سیدمحمدمهدی. (1398). درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی. قم:  انتشارات تمدن نوین اسلامی، چاپ دوم.
پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت؛ «راز و نیاز با خدا در مناجات با خدا در وصایای شهدای خراسان ‏جنوبی»؛ ‏‏۱۸/۱۲/۱۳۹۵، کد خبر: ۳۹۹۲۱۴.‏
https://hawzah.net‏
‎https://www.javann.ir/003YVU   ‎‏
‏http://csri.majazi.ir‏
‏https://www.khabaronline.ir‏
‏http://csr.ir ‎
https://www.tasnimnews.com‏
http://irdiplomacy.ir‏