الگوهای حکمرانی؛ گسل‌های ژئوپلیتیک و رقابت آمریکا با چین و روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته ‌‌دکتری تخصصی روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در شرایط کنونی سیستم بین‌الملل، در سطح ژئواستراتژیک بر رقابت‌ها میان آمریکا با چین و روسیه افزوده شده است. این رقابت‌ها در سطح و ابعاد مختلف مناطق ژئوپلیتیک سیستم بین‌الملل را تحت تأثیر قرار داده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چرا رقابت‌ها میان آمریکا با روسیه و چین در مناطق ژئوپلیتیک سیستم بین‌الملل افزایش یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش می‍‍توان گفت اگرچه رقابت‌های آمریکا، روسیه و چین در مناطق سیستم بین‌الملل ناشی از تلاش برای نفوذ در مناطق و کسب منافع مادی مانند انرژی است، اما در این پژوهش تضاد و برخورد الگوهای حکمرانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد گسل‍های ژئوپلیتیک در نظر گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مطالعه اسنادی با رویکردی تبیینی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، رقابت‌های آمریکا با چین و روسیه تحت تأثیر الگوهای حکمرانی برآمده از مبانی تمدنی هویت‌بخش در گسل‌های ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شرق آسیا در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


آسیابان، امید. (1401). پیچیدگی ساختاری و الگوهای نوین جنگ هژمونیک. تهران: انتشارات اندیشکده روابط بین­الملل.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1395). گسل‌های ژئواستراتژیک فعال در جهان. فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، 12(44)، 12-1.‎
دلاور، علی. (1388). روش­شناسی کیفی. نشریه راهبرد، 2(54)، 329-307.
دهشیار، حسین و امین‌آبادی، سید محمد. (1401). نقش ژئوپلیتیک در تشدید بحران‌های بین‌المللی (مطالعه موردی: بحران سوریه). فصلنامه ژئوپلیتیک. 18(65)، 215-187.‎
دهقانی فیروزآبادی، جلال. (1394). نظریه­ها و فرانظریه­ها در روابط بین­الملل. تهران: نشر مخاطب.
کرمی، جهانگیر. (1401). راهبرد امنیت لویاتانی: بازتاب محیط ژئوپلیتیک در اندیشه حکمرانی روسی. فصلنامه ژئوپلیتیک، 18(67)، 69-31.
هانتینگتون، ساموئل. (1381). نظریه برخورد تمدن‌ها: هانتینگتون و منتقدانش (ترجمه مجتبی امیری وحید). تهران: انتشارات: اداره نشر وزارت امور خارجه.
Adler, E. (2019). World Ordering A Social Theory of Cognitive Evolution. Cambridge University Press.
Ahmadi, S. A., Badiee Azondahi, M., & Heidari Mosello, T. (2017). The theoretical Explanation of the nature of the geopolitical Regions in competition of the powers. Geopolitics Quarterly, 13(47), 55-78. (in Persian)
Al-Fawwaz, A. (2018). Russian intervention in the Middle East: Political and Economic Dimensions. Journal of Studies in Social Sciences, 17(2), 112-136.
Badie, B. (2018). New Perspectives on the International Order: No Longer Alone in This World Bertrand Badie. algrave Pivot; Softcover reprint of the original 1st ed.
Boese, V. A., Alizada, N., Lundtstedt, M., Morrison, K., Natsika, N., Sato, Y., ... & Lindberg, S. I. (2022). Democracy Report 2022: Autocratization Changing Nature. Researsh Gate, 22(31), 1-57.
Chen, L. (2017). The core values of Chinese civilization. New York, NY: Springer.
Cheng, J. Y. S., Lodén, T., & Stünkel, L. (2022). Politics in East Asia Today: Between Democracy, Debates. Accessible from: https://isdp.eu/publication/politics-in-east-asia-today-between-democracy-debates-and-discourse/.
Congressional Research Service. (2022). Middle East and North Africa: Implications of 2022 Russia-Ukraine War. Accessible from: https://sgp.fas.org/crs/mideast/R47160.pdf
Congressional Research Service. (2022). U.S. - China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress. Accessible from:  https://sgp.fas.org/crs/row/R42784.pdf
Dalby, G. T. & S. (1999). Rethinking geopolitics. In Choice Reviews Online (Vol. 36), Accessible from: https://frenndw.files.wordpress.com/2010/03/geopolitics-a-rethinking.pdf
Dalby, S. (1991). Critical geopolitics: discourse, difference, and dissent. Environment & Planning D: Society & Space, 9(3), 261-283.
Democracy Index. (2021). The China challenge. Economist Intelligence, https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/.
Gilpin, J. M. (2018). The Challenge of Global Capitalism. In The Challenge of Global Capitalism, https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691092799/the-challenge-of-global-capitalism.
Gilpin, R. (1971). The Politics of Transnational Economic Relations. International Organization, 25, 398-419.
Haynes, K. (2022). Sino-Russian Logrolling and the Future of Great Power Competition. In The United States and Contemporary China-Russia Relations (pp. 231-252). Palgrave Macmillan, Cham.
House, W. (2017). National security strategy of the United States of America. December 2017. (revisado el 18/4/2020), Accessible from: https://www. whitehouse. gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2. pdf 
Huntington, S. P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.
Huntington, S. P. (2017). The clash of civilizations?. FOREIGN AFFAIRS, 72(3), 32-51.
Joshi, S. P. (2016). Classical geopolitics: A new analytical model. In Comparative Strategy (Vol. 35), Classical Geopolitics.
Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). Power and interdependence. https://www.jstor.org/stable/2706764.
Khan, S. A. (2021). China’s Increasing Influence in the Middle East. E-International Relations, https://www.e-ir.info/2021/09/20/chinas-increasing-influence-in-the-middle-east/.
N Rózsa, E. (2021). China’s Interests in the Middle East and North Africa. https://www.iemed.org/publication/chinas-interests-in-the-middle-east-and-north-africa/.
Noorali, H., & Ahmadi, S. A. (2022). Highlighting the Geopolitical Challenges Facing the China One Belt One Road Initiative. Geopolitics Quarterly, 18(66), 1-34. (in persian)
Nye, J. S., & Keohane, R. O. (1971). Transnational relations and world politics: An introduction. International organization, 25(3), 329-349.
Sangiovanni, M. E. (2005). Transnational networks and new security threats. Cambridge Review of International Affairs, 18(1), 7-13.
Sim, L. C., & Fulton, J. (2022). Great Power Projection in the Middle East: The China-Russia Relationship as a Force Multiplier?. The Atlantic Council of the United States, https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/great-power-projection-in-the-middle-east-the-china-russia-relationship-as-a-force-multiplier/.
Sun, Y. (2022). Asia-Pacific Security: A Chinese Perspective. In Asia-Pacific Regional Security Assessment 2022 (pp. 38-57), Routledge.
Thompson, H. (2011). International economics: Global markets and competition. In International Economics: Global Markets and Competition, WSPC.
Walters, W. (2004). The frontiers of the European union: A geostrategic perspective. Geopolitics, 9(3), 674-698.
Wasser, B., Shatz, H. J., Drennan, J. J., Scobell, A., Carlson, B. G., & Crane, Y. K. (2022). Crossroads of Competition: China, Russia, and the United States in the Middle East. RAND Corporation.
Wehrey, F. (2022). The Impact of Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/impact-russias-invasion-ukraine-middle-east-and-north-africa.
Wigell, M., Scholvin, S., & Aaltola, M. (2018). Geo-Economics and Power Politics in the 21st Century. In Geo-Economics and Power Politics in the 21st Century. 1(1), 1-50.
Zakharov, N. (2015). Race and Racism in Russia. Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/book/10.1057/9781137481207.