مقایسه روابط مکزیک و آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری اوباما و ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روابط مکزیک و آمریکا طی دهه‌های اخیر تحت تأثیر سه عامل تجارت، مهاجرتهای غیرقانونی و موضوعات امنیتی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و دیگر جرائم فراملی بوده است. بااین‌حال این روابط در دوره‌های تاریخی مختلف دستخوش فراز و نشیب‌های متفاوت بوده است. یکی از عوامل تأثیرگذار در نوع رابطه دو کشور ظهور رهبران سیاسی با دیدگاه‌های متفاوت در دو کشور است. از این منظر این پژوهش تلاش کرده ویژگی‎های روابط مکزیک و آمریکا را در دوره‌های ریاست‌جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ مورد واکاوی قرار دهد. با بررسی سه حوزه اقتصاد، مهاجرت و امنیت، این فرضیه مطرح شده است که در دوره اوباما، از تمایل دولت وقت مکزیک برای تقویت روابط اقتصادی و تمرکز بر روی مجموعهای از مسائل، از جمله کمک به حل بحران مهاجرت و امنیت مرزهای دو کشور استقبال شد و روابط دو کشور به سمت بهبود حرکت کرد؛ درحالی‌که ترامپ، مکزیک را به‌عنوان منبع جنایات خشونتآمیز، مهاجرت غیرقانونی و همچنین دلیل اصلی کاهش فرصت‌های اشتغال در آمریکا می‌دانست و در این دوره روابط دو کشور با چالش‌های جدی مواجه شد. رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی، روش آن مقایسه‌ای و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اوباما سعی کرد با تقویت روابط اقتصادی دوجانبه، رفاه نسبی در مکزیک را ارتقا دهد و این‌گونه، بحران‌های امنیتی و مهاجرتی را بهبود بخشد؛ اما ترامپ در جهت گرفتن امتیازهای اقتصادی به نفع آمریکا بود و به مقابله با بحران‌های امنیتی و مهاجرت با راه‌حل‌هایی مانند دیوارکشی و افزایش گشت مرزی پرداخت.

کلیدواژه‌ها


پوراحمدی، حسین. (1386). نئولیبرالیسم و محوریت اقتصاد در مفهوم‌سازی نوین امنیت ملی. فصلنامه راهبرد، شماره 44، 178-149.
رستمی، محمدرضا. (1392). نگرش و رفتار چین در قبال نظم موجود جهانی و جایگاه این نظم در قدرت‌یابی چین. فصلنامه روابط خارجی، 5(4)، 226-195.
طباطبایی، سید محمد؛ آجیلی، هادی و رضایی، مهدی. (1396). تأثیر الگوی اقتصاد نولیبرالی بر فرایند توسعه در مکزیک. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 10(37)، 38-9.
غفاری، غلامرضا. (1388). منطق پژوهش تطبیقی. فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، 3(4)، 92-76.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. (1396). مقایسه سیاست مهاجرتی باراک اوباما و دونالد ترامپ، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. قابل دسترس در: http://css.ir/xpagdx
مک­کی، تام و مارش، دیوید. (1378). روش مقایسه‌ای. در روش و نظریه در علوم سیاسی (ویراسته دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاج‌یوسفی). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
واعظ‌زاده، حسام‌الدین؛ حق‌روستا، مریم و قره‌داغی قرقشه، علی‌اصغر. (1393). تأثیر حملات تروریستی 11 سپتامبر بر روابط دوجانبه‌ مکزیک و آمریکا. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره نوزدهم، 101-65.
 
Brown, C., & Irwin, D. (2019). Trump’s Assault on the Global Trading System. Foreign Affairs, 98(5), 125-137.
CRS. (2019). Mexico: Evolution of the Mérida Initiative, 2007-2020, Congressional Research Service, Updated June 28, 2019, available at: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10578/14
Domínguez, J. I., & De Castro, R. F. (2009). The United States and Mexico: between partnership and conflict. Routledge.
De Castro, R. F. (2018). U.S.-Mexico Security Cooperation 2018-2024. Center for U.S.-Mexican Studies School of Global Policy and Strategy.
Homeland Security (2020) Yearbook of Immigration Statistics, The Department of Homeland Security. available at: https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2020
Keller, R. (2016). Mexico-US Relations from Independence to the Present. In: Oxford Research Encyclopedia of American History, https://www.bu.edu/pardeeschool/2016/04/04/keller-in-american-historylooking-back-at-u-s-mexican-relations/.
Keohane, R. O., & Nye Jr, J. S. (1973). Power and interdependence. Survival, 15(4), 158-165.
Kiddle, A. M. (2018). Mexican Foreign Relations, 1910–1946. In: Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, Subscriber: OUP-Reference Gratis Access; date: 25 April 2018.
Mares, D. R., & Vega Cánovas, G. (2010). The US-Mexico Relationship: Towards a New Era?. Center for US-Mexican Studies, UC San Diego.
Morisson, W. M. (2019). U.S.-China Trade Issues. Congressional Research Service.
Mosashvili. G. (2020). U.S.-Mexico Relations and Migration as an Impeding Factor: Trump’s Presidency (2016-2020). The Master Thesis of Diplomacy and International Politics, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia.
Olson, E. L. (2017). The Evolving Mérida Initiative and the Policy of Shared Responsibility in US-Mexico Security Relations. Washington (DC): Woodrow Wilson International Centre for Scholars. Mexico Institute, 4.
Rosenblum, M.R. (2012). Mexican Migration to the United States: Policy and Trends. Congressional Research Service.
Seelke, C. R. (2014). Mexico: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service.
Seelke, C. R. (2021). Mexico: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service.
Seelke, C. R., & Finklea, K. (2017). U.S.- Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond. Congressional Research Service.
U.S. Census Bureau. (2022). Trade in Goods with Mexico, U.S., Census Bureau. Last Revised: March 11, 2022, available at: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html#2019
Villarreal, M. A. & Fergusson, I. F. (2020). U.S.-Mexico-Canada (USMCA) Trade Agreement. Congressional Research Service.
Villarreal, M. A. (2020). U.S.-Mexico Economic Relations: Trends, Issues, and Implications. Congressional Research Service.
Villarreal, M. A. (2016). U.S.-Mexico Economic Relations: Trends, Issues, and Implications. Congressional Research Service.
Wilber, P. C. (2019). NAFTA/USMCA: Past, Present and Future. American Council for Capital Formation, ACCF.
Yayboke, E. K., & Gallego, C. G. (2019). Out of the Shadows: Shining a Light on Irregular Migration. Center for Strategic & International Studies.