تأثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر امنیت سلامت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانش آموخته دکترای روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

آمریکا به‌طور فزاینده‌‌ای از تحریم اقتصادی به‌منظور دستیابی به اهداف خود در سیاست خارجی استفاده می‌‌نماید. یکی از کشورهایی که بیش از 40 سال است تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته، جمهوری اسلامی ایران است که در شرایط پاندمی کرونا نیز تحریم‌‌های آمریکا با وجود مخالفت بیشتر کشورها، کاهش پیدا نکرد و همین امر امنیت سلامت را در جمهوری اسلامی ایران متأثر ساخت که پرداختن به این امر برای نشان دادن رویکرد خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می‌‌تواند بیانگر اهمیت و ضرورت موضوع باشد؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایط پاندمی کرونا چه تأثیری بر امنیت سلامت شهروندان جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ به سؤال مقاله، فرضیه‌‌ای به این صورت طرح می‌‌گردد که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان همه‌‌گیری ویروس کرونا بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی و امنیت سلامت شهروندان ایرانی تأثیر گذاشته و جمهوری اسلامی ایران را برای کنترل و مهار همه‌گیری با مشکل جدی مواجه کرد. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که تحریم اقتصادی یک ابزار مهم در سیاست خارجی آمریکا بوده و معیارهای اخلاقی و ملاحظات بشردوستانه تأثیری بر عدم به‌کارگیری تحریم از سوی آن کشور نداشته و در شرایط همه‌‌گیری کرونا نیز تحریم‌‌های اقتصادی آمریکا، امنیت سلامت در جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه‌ای و پویش اینترنتی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، کوروش. (1389). سیاست خارجی و امنیت سلامت بین‌الملل. فصلنامه سیاست خارجی، 24(1)، 58-23.
اف لونفلد، آندریاس. (1398). حقوق بین‌الملل اقتصاد (ترجمۀ محمد حبیبی مجنده). تهران: انتشارات جنگل.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1386). روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
خامنه‌ای، سید علی. (1/1/1400). بیانات در سخنرانی نوروزی.
خمرنیا، محمد؛ پیوند، مصطفی و ستوده‌زاده، فاطمه. (1399). همه‌گیری جهانی ویروس کرونا و تأثیر تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران. نشریه پایش، 19(4)، 471-469.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (1387). امنیت انسانی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 11(41)، 621-601.
ذریه زهرا، سید محمد جلیل؛ دادار، مریم و زیارتی، مینا. (1399). چشم‌اندازی بر پیدایش کووید-19 و مروری بر وضعیت همه‌گیری آن در ایران و جهان. فصلنامه طب دریا، 2(1)، 52-41.
زهرانی، مصطفی. (1376). نظریه‌های تحریم اقتصادی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ساجدی، امیر؛ قربانی شیخ‌نشین، ارسلان و بازگیر، محمد بشیر. (1399). تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان شیوع کووید 19. دوفصلنامه علمی دانش سیاسی، 17(1)، 108-87.
شریفی طرازکوهی، حسین و مصطفی‌لو، جواد. (1395). مبانی هنجاری دکترین امنیت انسانی. فصلنامه آفاق امنیت، 9(33)، 142-105.
عسگرخانی، ابومحمد. (1383). رژیم‌های بین‌المللی. تهران: انتشارات ابرار معاصر.
عمادی، سید محسن. (1391). تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر. فصلنامه سیاست خارجی، 26(1)، 162-121.
فن تیگرشتروم، باربارا. (1393). امنیت انسانی و حقوق بین‌الملل (ترجمه اردشیر امیرارجمند). تهران: انتشارات مجد.
کارولین، توماس. (1382). حکومت جهانی؛ توسعه و امنیت انسانی (ترجمه مجتبی بحرانی). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1399). تحریم‌ها در شرایط بحرانی کرونا نقض حقوق بشر است. قابل دسترس از: 
www. rc.majlis.ir/fa/news/show/1493535
 
Abdi, M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in Iran: Actions and problems. Infection Control and Hospital Epidemiology, Vol. 41, No. 6, , at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32192541/.
Abdoli, A. (2020). Iran, sanctions, and the COVID-19 crisis. Journal of Medical Economics, Journal of Medical Economics, Vol. 23, No. 12.
Blandenier, Elise. Habibi, Zahra . Kousi ,Timokleia . Sestito, Paolo .Flahault, Antoine . Rozanova ,Liudmila (2020). Initial COVID-19 Outbreak: An Epidemiological and Socioeconomic Case Review of Iran. International Journal of Environmental Research And Public Health.at:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33371485/.
Benger, David., Carney, Todd., Lorenzini, Marina. (2020). Challenges to U.S. Sanctions against Iran during the Coronavirus Pandemic, Hard National Security Choices. At: https://www.lawfareblog.com.
Burgess, Peter., & OwenTaylor. (2004). What is Human Security? Comments by 21 author's Special Issue of Security Dialogue. 35.pp 362-3.
Carter, Barry. (1988). International Economic Sanction: Improving the Haphazard US Legal Regime. Cambridge: Cambridge University Press.
Cheung, J. C. H., Ho, L. T., Cheng, J. V., Cham, E. Y. K. & Lam, K. N. (2020). Staff safety during emergency airway management for COVID-19 in Hong Kong. The Lancet. Respiratory Medicine.
Chowdhry, Sonali., Jacobs, Anna-Katharina & Kamin, Katrin. (2020). a crisis in times of crisis: Combating COVID-19 under sanctions in Iran, Kiel Institute for the World Economy,Published: Kiel Institute for the World Economy (IfW).at https://www.econstor.eu/handle/10419/216207.
Congressional Research Service. (2020). COVID-19 and U.S. Iran Policy, https://crsreports.congress.gov, IN11279
Corbin, J. & Staruss, A. (2007). Basics of Qualitative Research. Third Edition. London: Sage Publications.
Dehghani, M., Mesgarpour, B., Akhondzadeh, S., Azami-Aghdash, S & Ferdousi, R. (2021). How the US sanctions are affecting the health research system in Iran. Archives of Iranian Medicine.
Deutsche, Welle. (2020). How Trump’s sanctions are crippling Iran’s economy. Via Internet (19 March 2020): https://www.dw.com.
FAQs-Treasury Department. (2018). Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential.
Foreign Policy. (2020). As coronavirus spreads, Iranian doctors fear the worst. 3 March 2020. Via Internet https://foreignpolicy.com.
Hussain, Yaseen. Muhammad, Khayal. Muhammad ,Farooq. Umar, Omarkhail. Abdullah , Khan . Siraj , Kamran. Muhammad , Haroon Rashid. Khan, Zakir (2020). COVID-19 in five neighbouring limited resources countries: a financial and health threats. Value Health Regional Issues, Jun 30 at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7324313/.
Human Rights Watch. (2019). Maximum Pressure: US Economic Sanctions Harms Iranian Right to Health. October 29, https://www.hrw.org/report/2019/10/29/maximum-pressure/useconomic- sanctions-harm-iranians-right-health.
Huntington, S. (1999). The Lonely Superpower. Foreign Affairs. No. 78.
Jiang , Shibo. Shi, Zhengli .Shu, Yuelong. Song, Jingdong. Gao, George .Tan, Wenjie (2020). A distinct name is needed for the new coronavirus. Lancet.19 February at: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30419-0/fulltext.
Karimi, Abbas & Salimi Turkamani, Hojjat. (2021). U.S.Imposed Economic Sanctions on Iran in the COVID-19 Crisis From the Human Rights Perspective. International Journal of Health Services, Jun 9 at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8442125/.
Katzman, Kenneth. (2020). Covid-19 and U.S. Iran Policy. Insight, Congressional Research Service, April 13 at: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11279.
Krzyzania, John. (2020). How Joe Biden’s Statement Falls Short on Calling for Iran Sanctions Relief. Bulletin of the Atomic Scientists, 3 April 2020.
Mnuchin, Steven. (2018). Statement by Secretary on Iran Decision. Available at:https://home.treasury.gov/news/press-releases.
Mousavian, Seyed Hossein. (2020). Sanctions make Iran’s coronavirus crisis more deadly. Al Jazeera Media Network.
Phua, J. Weng, L. Ling, L. Egi, M. Lim, C. M. Divatia, J. V. & Nishimura, M. Intensive. (2019). cares management of coronavirus disease (2019) challenges and recommendations. Quoted by Radio Free Europe - Radio Liberty, 7 April 2020.
Rouhani Urges Americans to Call on U.S. to Lift Sanctions as Iran Fights Coronavirus – State Media, Reuters, Dubai Newsroom, 21 March 2020.         
Talley, Ian & Benoit, Faucon. (2020). U.S. to Block Iran's Request to IMF for $5 Billion Loan to Fight Coronavirus, the Wall Street Journal. Talley, Ian, (2020), U.S. Steps Up Iran Sanctions Amid Coronavirus, as Tehran Charges Cruelty.
Tickner, JA. (1992). Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. New York: Colombia University Press.
Tirkey, Aarshi. (2020). How US sanctions are fatal to Iran’s COVID19 fight. at: https://www.orfonline.org
UN Comtrade. (2020). Database. Via Internet (27 March 2020) https://comtrade. un.org/data.
UNSC. (2001). Res 1341, UN, Doc S/RES/1341, on the situation concerning the Democratic Republic of the Congo.
WHO. (1969). International Health Regulations. (http://www. who. int/2201202111).
Wolfer A. (1962). Discard and Collaboration: Essay on International Politics. Baltimore: John Hopkins University Press.
Zhu, N. Zhang, D. Wang, W. Li, X. Yang, B. Song, J& Niu, P. (2020). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019, New England Journal of Medicin, www.worldometers.info/coronavirus/#google_vignette/ May 01, 2022.
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6
فصلنامه تابستان
شهریور 1401
صفحه 93-120
  • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401