ظهور دولت ضعیف و گسترش چالش‌های اجتماعی و راهبردی آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

اگر کشوری تهدیدات فراروی خود را از دست بدهد، در آن شرایط قادر به ایجاد انسجام ملی در داخل کشور نخواهد بود. در این راستا هانتینگتون به این موضوع اشاره دارد که ایالات ‌متحده آمریکا در سال‌های بعد از جنگ سرد به گونه تدریجی مشروعیت ساختاری خود را از دست داده و باعث شده زمینه برای ظهور هویت‌های چالشی در داخل ایالات‌ متحده فراهم آید، ازاین‌رو آمریکا در وضعیت بحرانی است. در واقع ارزیابی‌های شکل‌ گرفته نشان می‌دهد که ایالات ‌متحده در وضعیت «دولت ضعیف» ‌قرار دارد. لذا در این مقاله کوشش خواهیم نمود به این پرسش پاسخ دهیم که علت و نشانه‌های اصلی افول آمریکا در نظام بین‌الملل کدام‌اند؟ پس از تجزیه‌وتحلیل نشانه‌های درون ساختاری ظهور دولت ضعیف در آمریکا، بر این باور هستیم که نشانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زمینه ظهور دولت ضعیف و گسترش چالش‌های اجتماعی را در آمریکا فراهم نموده است. همچنین گسترش چالش‌های اجتماعی، ظهور هویت انتقادی، افزایش انتظارات جامعه، بازتولید دیگری در سیاست جهانی و افزایش بدهی‌های آمریکا در اقتصاد بین‌الملل عامل اصلی افول ایالات‌ متحده خواهد بود. چارچوب نظری این مقاله بر مبنای جابه‌جایی قدرت ژئوپلیتیکی طراحی‌ شده و روش تحقیق نیز دارای رویکرد توصیفی و از نوع تحلیلی-نهادی می‌باشد و روش گردآوری داده‌ها نیز بر مبنای کتابخانه‌ای و منابع معتبر اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


منابع

فارسی

المن، کالین (1390)، واقع‌گرایی، مندرج در «درآمدی بر بررسی‌های امنیت»، ویراستۀ پل ویلیامز، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات امیرکبیر.
جهانگیری، سعید و همکاران (1399)، «واکاوی چگونگی افول هژمونی آمریکا در عرصه جهانی با تأکید بر ویروس کرونا (از منظر حقوقی و سیاسی)»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال 11، شماره 4، صص 73-93.
دیویتاک، ریچارد (1391)، نظریه انتقادی، مندرج در نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح‌الله طالبی آرانی، تهران: نشر میزان.
زکریا، فرید (1398)، از ثروت به قدرت؛‌ ریشه‌های نامتعارف نقش جهانی آمریکا، ترجمه نجف شیخ‌سرایی، محسن توکلی و حسینعلی یارخی، تهران: انتشارات روزنه.
شاه قاسمی، احسان (1400)، «تبعیض نژادی در ایالات متحده، یک بررسی میدانی»، فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، سال 1، شماره 2، صص 5-29.
عاقلی، لطفعلی (1400)، «اثرات نظامی‌گری بر فقر و بی‌عدالتی در آمریکا»، فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، سال 1، شماره 1، صص 51-73.
لویتسکی، استیون و دانیل زیبلات (1397)، دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند، ترجمه سیامک دل‌آرا و اعظم ورشوچی‌فرد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
مرشایمر، جان، (1398)، توهم بزرگ؛ رؤیاهای لیبرال و واقعیت‌های بین‌الملل، ترجمه منصور براتی و دلیله رحیمی آشتیانی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی ابرار معاصر.

لاتین

Abrams, Elliott (2019), “Trump versus the Government Can America Get Its Story Straight?”, Foreign Affairs, Vol. 98, No. 1, January/February.
Agnew, John, (1999), Geopolitics re visioning world Politics, London: Rutledge.
Biden, Joseph (2020), “Why America Must Lead Again; Rescuing U.S. Foreign Policy after Trump”, Foreign Affairs, Vol. 99, No. 2, March/April.
Daalder, Ivo and James M. Lindsay (2018), “The Committee to Save the World Order; America’s Allies Must Step Up as America Steps Down”, Foreign Affairs, Vol. 97, No. 6, November and December.
Deutsch, Karl (1998), The Analysis of International Relations, Englewood Cliffts: Prentice-Hall.
Habermas, Jourgen (2003), “Interpreting the fall of a Monument”, Constellations, Vol. 10, No. 3.
Hanieh, Adam, (2019), “New geographies of financial power: global Islamic finance and the Gulf”, Third world Quarterly, Vol. 41, No. 3, PP. 525-546.
Halper Stefan & Jonathan Clarke (2005), America Alone The Neo-Conservatives and the Global Order, Washington DCDATE PUBLISHED: November 2005AVAILABILITY: AvailableFORMAT: Paperback.
Jervis, Robert (2003), “Understanding the Bush Doctrine”, Political Science quarterly, Vol. 178, No.3.
Kaplan, Robert (2000), The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Cold War, New York: Random House.
Lind, Micheal (1996), “The Catalyst State”, the National Interest, Vol. 27, No. 1, spring, pp 3-13.
Linklater, Andre (2002), “The Problem of Harm in World Politics: Implications for the Sociology of states-Systems”, International Affairs, Vol. 78, No. 8.
Mattair, Thomas (2008), “Global Security Watch-Iran”, Westport: Praeger security International.
Milani, Mohsen (2006), “Iran’s Policy Towards Afghanistan,” Middle East Journal, Vol. 60, No. 2, spring, pp. 235-256.
Organski Abramo and Jack Kugler (1980), The War Ledger, Chicago: University of Chicago Press.
Pompeo, Michael R (2018), “Confronting Iran; The Trump Administration’s Strategy”, Foreign Affairs, Vol. 97, No. 6, November and December.
Schweller, Randall (1998), Deadly Imbalances, New York: Columbia University Press.
Tammen, Ronald (2000), Power Transitions: Strategies for the 21st Century, Chatham House: Seven Bridges Press.
Tannenwald, Nina (2018), “The Vanishing Nuclear Taboo; How Disarmament Fell Apart”, Foreign Affairs, Vol. 97, No. 6, November and December.
Walsh, Edmond (1944), Geopolitics and International Morals, New York: Macmillan.
Walt, Stephan (2000), “Alliances: Balancing and Bandwagoning”, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, New York: Addison Wesley Longman.
Wood, Graeme and Edward Murrow (2015), “What ISIS Really Wants?”, Atlantic, March.