تبعیض نژادی در ایالات متحده، یک بررسی میدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه ارتباطات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شورش‌های سال ۲۰۲۰ در شهرهای مختلف آمریکا و تظاهرات مختلف ضد نژادپرستی در این کشور یک‌بار دیگر توجه همگان را به مسئله نژادپرستی در آمریکا و ریشه‌های عمیق آن جلب کرد. با وجود تغییرات جدی که در دهه‌های اخیر در کشور آمریکا به وجود آمده، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هنوز هم نژادپرستی یکی از مشکلات عمیق در جامعه آمریکاست. «نژاد» تا سالیان دراز یکی از مسائل مهم در کشور آمریکا خواهد بود و هر تلاشی برای نشان دادن این‌که در جامعه آمریکا دیگر «نژاد» یک مسئله مهم نیست، خود نشان‌دهنده اهمیت نژاد در این جامعه است. مطالعه حاضر بر روی داده‌های یکی از پیمایش‌های سراسری موسسه پیو در ایالات متحده انجام شده و با جدا کردن پاسخگویان سیاه و سفید، تلاش کرده وضعیت و ادراک آن‌ها از مشکلات خود و مسائل دیگر در جامعه آمریکا را بررسی و مقایسه کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد شکاف نژادی در جامعه آمریکا منحصر به برخورد پلیس یا مسائل اقتصادی نیست و طیف بسیار گسترده‌تری از مسائل و مشکلات را در برمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


لاتین
Bobo, L. D. (2017). Racism in Trump's America: Reflections on culture, sociology, and the 2016 US presidential election. British Journal of Sociology, 68(S1), S85–S104.
Foster, J. B. & McChesney, R. W. (2005). Pox Americana: Exposing the American empire. New York: Monthly Review Press.
Goff, P.A. Eberhardt, J.L. Williams, M.J. and Jackson, M.C. (2008) ‘Not Yet Human: Implicit Knowledge, Historical Dehumanization, and Contemporary Consequences’, Journal of Personality and Social Psychology  94, pp.  292– 306.
Goff, P.A. Jackson, M.C. Di Leone, B.A.L. Culotta, C.M. and Di Tomasso, N.A. (2014) ‘The Essence of Innocence: Consequences of Dehumanzing Black Children’, Journal of Personality and Social Psychology  106, pp  526– 45.
Kendi, I.X. 2016  Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America,  New York: Nation Books (Perseus Group).
Patterson, J. T. (2012). Freedom Is Not Enough: The Moynihan Report and America's Struggle over Black Family Life - From LBJ to Obama. New York: Basic Books.
Shahghasemi, E. (2017). Iranians in the Minds of Americans. New York: Nova Publishing.
Shahghasemi, E. (2019). When Polls Are Mistaken. In Berger, A. A. Media and communication research methods. Thousand Oaks, Sage Publications.
Shahghasemi, E. (2020). A Statistical Analysis on The “Deplorables”. In Berger, A. A. Trump’s Followers: A Socio-Semiotic Analysis. New York: Peter Lang.
Shahghasemi, E. Prosser, M. (2019). The Middle East: Social Media Revolution in Public and Private Communication. International Conference on Future of Social Sciences and Humanities, Warsaw.