تأملی بر دیالکتیک افول‌گرایی و بازسازیِ هژمونی آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روابط بین الملل، دانشکده معارف و علوم انسانی ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

هژمونی، مهم‌ترین کلیدواژه معرفِ قدرت آمریکا در نظام بین‌الملل از زمان پایان جنگ سرد تاکنون بوده است. در این میان، افول‌گرایان به‌عنوان منتقدین تداوم قدرت هژمونیک آمریکا در سیاست جهانی، با تأکید بر مسائلی نظیر تضعیف مؤلفه‌ها و شاخص‌های مقوّمِ هژمونی آمریکا، منطق افول و صعود قدرت‌های بزرگ و دیگر مشکلات بنیادین اقتصادی و اجتماعی داخلی این کشور معتقدند که آمریکا هم‌اکنون دوره سرازیری ابرقدرتی در جهان را طی می‌کند و باید از دوره پساهژمون سخن گفت. از سوی دیگر، طرفداران بازسازی، با تکیه بر اختلاف فاحش قدرت اقتصادی، نظامی و فنّاورانه آمریکا با سایر قدرت‌های بزرگ، توانمندی ویژه آمریکا در احیای قدرت خویش و تجربه چرخه‌های افول و بازسازی در تاریخ هژمونی آمریکا، شرایط کنونی را صرفاً نشانگر دورۀ گذار و تداوم عصر آمریکایی در نظام بین‌الملل می‌دانند. این مقاله می‌کوشد با تمرکز بر این سؤال که تضعیف شاخص‌های قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آمریکا، چه چشم‌اندازی را از افول یا تجدید حیات مؤلفه‌های قدرت این کشور نشان می‌دهد، به بررسی استدلال‌های دو دیدگاه مذکور بپردازد. فرضیه این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی موردبررسی قرار گرفته، نشان می‌دهد برخلاف تجربه چرخه‌های افول و بازسازی در تاریخ هژمونی آمریکا در نظام بین‌الملل و دیدگاه اندیشمندانی نظیر هانتینگتون، آمریکا فاقد توان بازسازی هژمونی خود بوده و وارد افول غیرقابل بازگشت شده است.

کلیدواژه‌ها


فارسی
ابطحی، احسان (1387)، «قدرت بی‌رقیب آمریکا (گفتگو با دکتر احمد نقیب‌زاده)»، مجله شهروند، شماره 68.
دینی ترکمانی، علی (1391)، «چشم‌انداز نظام اقتصاد بین‌الملل: رویکرد آینده‌پژوهی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 20، شماره 61، صص 216-193.
دهشیری، محمدرضا (1397)، «افول قدرت نرم آمریکا؛ دلایل و پیامدها»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال 8، شماره 19، صص 68-35.
سیف، الله‌مراد (1389)، «برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمریکا»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 3، شماره 8، صص 75-47.
کرمی، جهانگیر (1385)، «هژمونی در سیاست بین‌الملل؛ چارچوب مفهومی، تجربه تاریخی و آینده آن»، پژوهش علوم سیاسی، سال اول، شماره 3، صص 27-1.
کولایی، الهه و نیک‌نام، رضا (1393)، «چالش راهبردی چین و ایالات متحده بر سر هژمونی جهانی»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال 3، شماره 11، صص 182-161.
قلی‌زاده، عبدالحمید و شفیعی، نوذر (1391)، «نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرآیند افول قدرت نسبی ایالات متحده و خیزش چین»، فصلنامه روابط خارجی، سال 4، شماره 4، صص 168-137.
والرشتاین، امانوئل (1393)، سخنرانی علمی «موقعیت ژئوپلتیک ایالات متحده از ۱۹۴۵: از هژمونی تا افول غیرقابل بازگشت»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌ جمهوری.
لاتین
Baron, K. (2020). Nobody Wants America to Rule the World. Defense One, Retrieved from https://bit.ly/3BGVHQq
Clark, I. (2011). China and the United States: a succession of hegemonies?, International Affairs, Volume 87, Issue 1, pp. 13-28.
Cooley, A & Nexon, D.H. (2020). How Hegemony Ends; The Unraveling of American Power. Foreign Affairs Magazine, July/August 2020, Retrieved from https://fam.ag/3lhkAdY
Dutkiewicz, P. & Casier, T. & Scholte, J.A. (2020). Hegemony and World Order: Reimagining Power in Global Politics. New York: Routledge
Fukuyama, F. (2006). The End of History and the Last Man. New York: Free Press.
Gibson, D.E. (1993). Post-Industrialism: Prosperity or Decline? Sociological Focus, 26:2, 147-163.
Gramsci, A. (1999). Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, London: The Electric Book Company.
Hawksworth, J. & Chan, D. (2015). The World in 2050; Will the shift in global economic power continue? PWC, Retrieved from https://pwc.to/3hwB1kC
Huntington, S.P. (1989). The United States: Decline or renewal?, The Adelphi Papers, 29:235, 63-80. DOI: 10.1080/05679328908448866
Ikenberry. G.J. (2005). Power and liberal order: America's postwar world order in transition. International Relations of the Asia-Pacific, Volume 5, No. 2, 133–152.
Kennedy, P. (1989). The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. London: Vintage.
Knoema (2020). World GDP Ranking 2019. Retrieved from https://bit.ly/31rPXL1
Kwon, R. (2011). Hegemonies in the World-System: An Empirical Assessment of Hegemonic Sequences from the 16th to 20th Century. Sociological Perspectives, Vol. 54, Issue 4, pp. 593–617.
Layne, C. (2012). This Time It's Real: The End of Unipolarity and the "Pax Americana". International Studies Quarterly, Vol. 56, No.1, 203-213.
Macrotrends (2020). Debt to GDP Ratio Historical Chart. Retrieved from https://bit.ly/3hAobSl
Mearsheimer, J. (2004). Why will U.S. power continue into the 21st century. speech at the University of Chicago’s 2004 commencement, The Globalist, Retrieved from https://bit.ly/31sOAvz.
Mansbach, R.W & Rafferty, K.L (2008). Introduction to Global Politics. Routledge: Newv York.
McCarthy, N. (2018). U.S. Suffers Decline In International Image. Statista, Retrieved from https://bit.ly/3hurJFs
Modelski, G. (1978). The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State. Comparative Studies in Society and History, Vol. 20, No. 2, pp. 214-235.
Modelski, G. (1987). Long Cycles in World Politics. London: Palgrave Macmillan
Modelski,G. (2012). Long Cycles and International Regimes. E-International Relations, Retrieved from: https://www.e-ir.info/2012/10/15/long-cycles-and-international-regimes/
Nye, J. (2010). The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective. Foreign Affairs Magazine, November/December 2010, Retrieved from https://fam.ag/34y9njs
- Nye, S.J . (2018). Donald Trump and the decline of US soft power. The Strategist, February 12, 2018, Retrieved from https://bit.ly/3jKR2Xp
Prowse, M. (1992). Is America in Decline?, Harvard Business Review, July–August 1992, Retrieved from https://hbr.org/1992/07/is-america-in-decline
Ray, J. (2020). U.S. Leadership Remains Unpopular Worldwide. Gallup, Retrieved from https://bit.ly/32igf1q
Schmidt, B,C. (2019). The debate on American hegemony. Dialogue of Civilizations Research Institute, 1-9, Retrieved from https://bit.ly/3lrsIJg
The World Bank (2020). Gross domestic product 2019. 1 July 2020, Retrieved from https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
Thompson, W.R. & Modelski, G. (1994). Long cycle critiques and deja vu all over again: A rejoinder to Houweling and Siccama. International Interactions, 20:3, 209-222.
Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York: W. W. Norton & Company.
Zakaria, F (2019). The Self-Destruction of American Power. Foreign Affairs Magazine, July/August 2019, Retrieved from https://fam.ag/3hovb4y