اثرات نظامی‌گری بر فقر و بی‌عدالتی در آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار،پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه‌داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه‌داری امکان‌پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی‌های خاص نظام سرمایه‌داری در تطبیق با مؤلفه‌های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان با توجه به ماهیت‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بُعد شاخص‌های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه‌داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری‌های اقتصادی و نیز چرخه‌های تجاری بحران‌زا که از هر ده سال رخ می‌دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال‌های آتی‌ اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب‌تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری‌ها و ذات بحران‌زای نظام سرمایه‌داری و وقوع بحران‌های پی‌در‌پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل‌تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می‌تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات‌دهنده باشد.

کلیدواژه‌ها


فارسی
امیرآبادی فراهانی، احمد؛ صالح اصفهانی، اصغر (1398). «ارزیابی تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منتخب». مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، دورۀ 9، شمارۀ 37، صص 66-43.
بیضایی، سید ابراهیم (1380). «رابطه بین مخارج نظامی و برخی متغیرهای اقتصادی در ایران 1376-1351». نشریۀ علوم انسانی الزهرا، دورۀ 11، شمارۀ 38-37، صص 76-47.
حسنی صدرآبادی، محمدحسین؛ کاشمری، علی (1386). «تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی (ایران 1353-1383)». ‏مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره 8، شمارۀ 29، صص 134-115.‏
کریمی پتانلار، سعید؛ باجلان، علی‌اکبر (1393). «اثر سهم مخارج بودجه­ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران». پژوهش‌های اقتصادی ایران، دورۀ 19، شمارۀ 61، صص 83-63.
گجراتی، دمودار (1394). اقتصادسنجی کاربردی، ترجمه نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی، تهران: ‏نور علم.
نوفرستی، محمد (1387). ریشه واحد و هم‌انباشتگی در اقتصادسنجی. تهران: رسا.
لاتین
Amadeo, Kimberly (2020). Militarism, Its History, and Its Impact on the Economy: How It Weakens U.S. Economic Power. Available at: https://www.thebalance.com
Bernazzoli, R. M., & Flint, C. (2009). Power, place, and militarism: Toward a comparative geographic analysis of militarization. Geography Compass, 3(1), 393-411.
Christiansen, I. Z., Gurbuz, S., & Stiles, B. L. (2020). Awareness of US Empire and Militarist Ideology: A Survey of College Students from a Southwestern University in the United States. International Critical Thought, 10(1), 71-88.
Daggett, Stephen (2010). Costs of Major U.S. Wars. CRS Report for Congress, Congressional Research Service.
Dornbusch, R. (1985). Stopping Hyperinflation: Lessons from the German inflation experience of the 1920s (No. w1675). National Bureau of Economic Research.
Fay, Sidney B. (1930). The Origins of the World War. 1 (2nd ed.). pp. 290–293.
Federal Reserve Bank of St. Louis, 2020, Available at: https://www.stlouisfed.org
Gunes, E., & Aysan, M. F. (2014). Militarism and Welfare Distribution in the Middle East and North Africa. Afro Eurasian Studies, 3(2), 68-91.
Hofstadter, Richard (1992). Social Darwinism in American Thought. Beacon Press.
Hossein-zadeh, I. (2006). Limits of US Militarism. In The Political Economy of US Militarism (pp. 247-257). Palgrave Macmillan, New York.
Irandoust, M. (2018). Militarism and globalization: Is there an empirical link?. Quality & quantity, 52(3), 1349-1369.
Kaplan, Fred (1991) The Wizards of Armageddon (1983, reissued 1991).
Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. [KPSS] (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of econometrics, 54(1-3), 159-178.
Lütkepohl, H., & Reimers, H. E. (1992). Impulse response analysis of cointegrated systems. Journal of economic dynamics and control, 16(1), 53-78.
Lynn, J. A. (2019). Another Kind of War: The Nature and History of Terrorism. Yale University Press.
McGarry, Brendan W., Mann, Christopher T. 2020. “FY2021 Defense Budget Request: An Overview”. Available at: https://fas.org/sgp/crs/natsec/IN11083.pdf
Minami, R., & Jiang, W. (1999). The social and political impacts of income distribution: The Japanese experience. In Growth, Distribution and Political Change (pp. 45-66). Palgrave Macmillan, London.
Office of Management and Budget. 2020. “A Budget for a Better America”. Available at: https://www.withehouse.org
Rawls, J. (2009). A theory of justice. Harvard university press.
Reuters (2011). “Timeline: Invasion, surge, withdrawal; U.S. forces in Iraq”. Available at: https://www.reuters.com/article/us-iraq-usa-pullout-idUSTRE7BH08E2 0 11 1218
Roberts, Alasdair (2008). The Collapse of Fortress Bush: The Crisis of Authority in American Government. New York: New York University Press, 14 and 108–117.
Samli, A. C. (2008). The Growth of Militarism and Its Cost. In Globalization from the Bottom Up (pp. 17-25). Springer, New York, NY.
Saylor Academy (2012). International Trade and Foreign Direct Investment. Ch.2, In: International Business, Available at: https://saylordotorg.github.io
Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1-48.
SIPRI Military Expenditure Database 2020. Available at: https://www.sipri.org
Skjelsbaek, Kjell (1979). Militarism, Its Dimensions and Corollaries: An Attempt at Conceptual Clarification, Journal of Peace Research, Vol. 16, No. 3‎, pp. 213-229.
The New Oxford American Dictionary. 2007. London: Oxford University Press, 3rd Edition.
Tucker, Spencer (2009). The Encyclopedia of the Spanish-American and Philippine-American Wars: A Political, Social, and Military History. ABC-CLIO.
U.S. Census Bureau, 2020. Available at: https://www.census.gov
U.S. Department of Defense. 2020. “DOD Releases Fiscal Year 2020 Budget Proposal”. Available at: https://www.defense.gov
WIIPA (Watson Institute for International and Public Affairs at Brown University). 2019. "United States Budgetary Costs and Obligations of Post-9/11 Wars through FY2020: $6.4 Trillion. Available at: https:// watson.brown.edu/ costsofwar/files/ cow/ imce / papers
Wolfe, Audra J. (2013). Competing with the Soviets: Science, Technology, and the State in Cold War America (Johns Hopkins Univ. Press, 2013), chap.2.
Woolhandler, S., & Himmelstein, D. (1985). Militarism and mortality: an international analysis of arms spending and infant death rates. The Lancet, 325(8442), 1375-1378.
WTO (World Trade Organization). Trade in War’s Darkest hour, Available at: https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/tradewardarkhour 41_e.htm
Zafirovski, M. (2020). Indicators of Militarism and Democracy in Comparative Context: How Militaristic Tendencies Influence Democratic Processes in OECD Countries 2010–2016. Social Indicators Research, 147(1), 159-202.
Zakaria, Fareed (1998) From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role (Princeton Univ. Press, 1998), chap.4