تحلیل چیستی، چرایی و چگونگی افول آمریکا از منظر تئوری چرخه‌های بلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه‌روابط بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

مسئله افول قدرت و جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل و چرایی و چگونگی آن مدت‌هاست که در میان اساتید و تحلیل‌گران روابط بین‌الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال همچنان ابهامات و سو‌ءبرداشت‌هایی در این زمینه وجود دارد، تا جایی که برخی افول آمریکا را با «فروپاشی» یا «تجزیه» آن یکسان تلقی می‌کنند. چنین اشتباهی ناشی از عدم درک صحیح گذارهای قدرت در روابط بین‌الملل و استفاده نکردن از یک نظریه تبیین‌گرِ مناسب است. ازجمله نظریه‌هایی که می‌تواند در فهم افول آمریکا و گذار قدرت در نظام بین‌المللِ کنونی راهگشا باشد، نظریه «چرخه‌های بلند» جُرج مُدِلسکی است. مقاله حاضر با استفاده از روش تطبیق نظریه با مورد، نظریه چرخه‌های بلند را برای تحلیل مورد افول آمریکا برگزیده و مبتنی بر آن به این سؤالِ سه‌وجهی پاسخ می‌گوید که افول آمریکا چیست، چرا و چگونه رخ می‌دهد. در مقام پاسخگویی، فرضیه مقاله بدین شرح است که از میان چهار مرحله که نظریه برای ظهور و افول قدرت‌های جهانی برمی‌شمرد، آمریکا در حال حاضر در مرحله سوم، تمرکززدایی ناشی از ظهور رقبای جدید، قرار دارد. با این حال نگارنده معتقد است به دلیل تحولات دهه‌های اخیر نظام بین‌الملل ممکن است در مرحله چهارم الزاماً شاهد بروز جنگ تمام‌عیار جهانی نباشیم و انتقال قدرت به هژمون جدید بدون وقوع جنگ جهانی سوم حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها


فارس
الحسنی، سلیم (1374)، مبانی تفکر رؤسای جمهور آمریکا، ترجمة صالح ماجدی و فرزاد ممدوحی، تهران: اطلاعات.
پوراحمدی، حسین (1386)، اقتصاد سیاسی بین­الملل و تغییرات قدرت آمریکا: از چندجانبه گرایی هژمونیک تا یک‌جانبه ‌گرایی افول، تهران: مرکز پژوهش­های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394)، اصول و مبانی روابط بین­الملل، تهران: سمت.
سعیدی، روح­الامین (1398)، «آیا ظهور اژدهای شرقی صلح‌آمیز خواهد بود» عصر اندیشه، سال 5، شماره 20 (مهرماه)، صص 152-151.
سیف­زاده، سید حسین (1381)، نظریه­پردازی در روابط بین­الملل: مبانی و قالب­های فکری، تهران: سمت.
عسگرخانی، ابومحمد (1383)، رژیم­های بین­المللی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
لاتین
Aart Scholte, Jan, (2001), “The Globalization of World Politics”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis and Steve Smith (eds), Oxford University Press.
Cox, Michael, (2001), “International History Since 1989”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis and Steve Smith (eds), Oxford University Press.
Carruthers, Susan L, (2001), “International History 1900-1945”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis and Steve Smith (eds), Oxford University Press.
Heywood, Andrew, (2011), Global Politics, New York: Palgrave Macmillan.
Kennedy, Paul, (1987), The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, New York: Random House.
Jackson, Robert and Georg Sørensen, (2013), Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford University Press.
Keohane, Robert, (1984), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, New Jersey: Princeton University Press.
Mansbach, Richard W. and Kirsten L. Rafferty, (2008), Introduction to Global Politics, New York: Routledge.
Mearsheimer, John, (2001), The Tragedy of Great Power Politics, USA: Norton & Company.
Mearsheimer, John (2012), “Why China Cannot Rise Peacefully”, a lecture at Centre for International Policy Studies, University of Ottawa, October 17.
Modelski, George and William R. Thompson, (1996), Leading Sectors and Global Power: The Coevolution of Global Politics and Economics, Columbia: University of South Carolina Press.
George Modelski and William R. Thompson, (1989), “Long Cycles and Global War”, in Handbook of War Studies, Manus I. Midlarsk (ed), Boston, MA: Unwin Hyman.
Nye, Joseph, (2002), The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University Press.
Nye, Joseph (2004), Power in the Global Information Age: From Realism to Globalization, London and New York: Routledge.
Nye, Joseph (2011), The Future of Power, New York: Public Affairs.
Sheehan, Michael, (2014) “The Changing Character of War” in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens (eds), Oxford University Press.
Woods, Ngaire, (2001), “International Political Economy in an Age of Globalization”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis and Steve Smith (eds), Oxford University Press.